TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

V/v góp ý dự thảo ban quyết định ban hành quy định về công tác Thi đua, khen thưởng huyện

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:52 | 27/06/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:52 | 10/07/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Về việc lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Giang Thành

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:14 | 25/12/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:14 | 25/01/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Về việc lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Giang Thành

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:14 | 25/12/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:14 | 25/01/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Về việc lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Giang Thành

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:14 | 25/12/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:14 | 25/01/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

lam Nha Ga Metro

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (11:15 | 01/08/2014)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (11:15 | 15/08/2014)

Hết hạn lấy ý kiến