Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Huyện ủy

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ huyện Giang Thành hoàn thành việc chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII

(17:17 | 08/09/2017)

 Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/TU, ngày 22-8-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII (gọi tắt là Nghị quyết); Ban Thường vụ Huyện ủy Giang Thành đã cụ thể hóa thành Kế hoạch số 55-KH/HU, ngày 24/8/2017 về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện trong Đảng bộ.

 Đến thời điểm này (07/9/2017), toàn huyện đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII của Đảng. Kết quả đã tổ chức được 13 lớp (trong đó cấp huyện 5 lớp, tổ chức đảng cơ sở 8 lớp), có 1.080/1.095 đảng viên tham gia tiếp thu, đạt 98,63% và 264/264 cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên tham gia tiếp thu, đạt 100%.
Qua triển khai, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã được báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản của các nghị quyết; các kế hoạch hành động của cấp ủy các cấp về thực hiện Nghị quyết ở địa phương mình. Đặc biệt đã được xem băng video do đồng chí Nguyễn Văn Bình – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương trình bày 03 Nghị quyết về: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
Nhìn chung, công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai trong toàn Đảng bộ được đảm bảo thời gian theo quy định. Các cấp ủy đã chủ động tổ chức triển khai nghiêm túc đảm bảo kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra, quản lý được thực hiện tốt, có tổ chức viết bài thu hoạch sau tiếp thu. Hầu hết các đồng chí tham dự hội nghị có tinh thần trách nhiệm, thái độ tiếp thu nghiêm túc. Các bài thu hoạch đều đạt yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một vài cán bộ đảng viên chưa tiếp thu quán triệt do đi công tác, đi học, nghỉ phép; một số đồng chí chưa nghiêm túc trong việc tiếp thu, còn nói chuyện, làm việc riêng.

Nguyễn Thị Thành – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy