Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Huyện ủy

Xem với cỡ chữAA

ĐẢNG BỘ HUYỆN GIANG THÀNH THỰC HIỆN TỐT KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT, GẮN VỚI GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

(22:14 | 11/09/2017)

 Trong thời gian qua, công tác triển khai quán triệt nghị quyết, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được các chi, đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo thực hiện và đạt được kết quả tích cực.

 Việc tổ chức học tập, tiếp thu, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đoàn viên, hội viên tiếp thu đạt khá cao; trong Đảng đạt tỷ lệ từ 97% trở lên, trong các đoàn thể và quần chúng nhân dân đạt tỷ lệ từ 70% trở lên. Từng bước đổi mới nội dung, phương pháp và bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của chi, đảng bộ để tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Phần đông cán bộ, đảng viên kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, ra sức phấn đấu thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta và những vấn đề cốt yếu của cách mạng hiện nay. Nhiều cán bộ, đảng viên nghiên cứu vận dụng, sát hợp nghị quyết vào thực tiễn, lãnh đạo, tổ chức cho quần chúng thực hiện nghị quyết, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
Tuy nhiên, việc triển khai, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước từng lúc, từng nơi chưa thật sự chủ động, chất lượng chưa cao; công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa được thường xuyên liên tục; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên có lúc chưa kịp thời và thiếu tính chủ động trong đề xuất giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong lĩnh vực tư tưởng; còn thụ động trên mặt trận tuyên truyền, đấu tranh phản bác với luận điệu chống phá của các thế lực thù địch.
Để thực hiện tốt kế hoạch nâng cao chất lượng công tác quán triệt Nghị quyết, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới ở Đảng bộ huyện Giang Thành trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:
1- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên lãnh đạo quản lý về vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác quán triệt nghị quyết, giáo dục chính trị tư tưởng
Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể phải xác định công tác quán triệt nghị quyết, gắn với giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là trách nhiệm, là việc làm thường xuyên của mình, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Phải tạo được chuyển biến nhận thức từ trên xuống, từ cán bộ lãnh đạo đến đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trước hết là của thường trực cấp ủy, bí thư cấp ủy đối với công tác triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng và giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Bí thư cấp ủy phải tập trung nghiên cứu văn bản, trực tiếp chỉ đạo việc cụ thể hóa và triển khai nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình; hoặc phân công cấp ủy viên có năng lực làm báo cáo viên để triển khai nghị quyết của Đảng. Xem đây là một trong những nội dung quan trọng góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng.
Cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, có ý thức, gương mẫu, xem việc tiếp thu, học tập, nghiên cứu nghị quyết vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mình; nâng cao khả năng vận dụng nghị quyết vào thực tiễn và lãnh đạo, tổ chức quần chúng thực hiện nghị quyết, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, ra sức phấn đấu thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nội bộ và ngoài nhân dân trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng đạt hiệu quả cao nhất.
2- Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp quán triệt nghị quyết, gắn với giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp với từng đối tượng, sát thực tế
Về nội dung: các cấp ủy đảng cần tập trung vào việc tuyên truyền, giáo dục những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó đặc biệt là triển khai tổ chức rộng rãi, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; chủ trương, đường lối về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyên đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền về các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng ccho thế hệ trẻ.
Về hình thức và phương pháp: các cấp ủy đảng cần thực hiện nhiều hình thức, phương pháp phù hợp với từng đối tượng thông qua các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, trong đó cần chú trọng kết hợp tuyên truyền nghị quyết, giáo dục tư tưởng chính trị với việc tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng lồng ghép, cụ thể, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, làm cho cán bộ, đảng viên dễ hiểu, dễ nhớ, thấy được trách nhiệm của mình để sớm đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Để nhận thức sâu nghị quyết cần chỉ đạo tổ chức tốt việc thảo luận, viết thu hoạch và đánh giá nhận thức của cán bộ, đảng viên sau học tập; có báo cáo rút kinh nghiệm và kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt; đồng thời kiểm điểm, phê bình những tập thể và cá nhân thực hiện chưa tốt.
3- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tácBáo cáo viên trong việc quán triệt nghị quyết, giáo dục chính trị tư tưởng
Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên, cán bộ tuyên giáo hai cấp, đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý theo ngành, lĩnh vực. Tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên, tuyên giáo nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nội dung nghị quyết trước khi triển khai nghị quyết và tuyên truyền ra dân; khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai nghị quyết. Ban Tuyên giáo các cấp có kế hoạch tổ chức tập huấn cho lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên, cán bộ tuyên giáo; thường xuyên cung cấp thông tin, cập nhật những vấn đề lý luận mới, kiến thức mới, thời sự trong và ngoài nước,... nhằm nâng cao trình độ, năng lực của báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu triển khai, quán triệt nghị quyết của Đảng.
4- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác quán triệt nghị quyết, giáo dục chính trị tư tưởng
Công tác quán triệt nghị quyết, giáo dục chính trị tư tưởng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị phải chú trọng thực hiện công tác này. Cấp ủy phải trực tiếp, thường xuyên chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng phải phối hợp chặt chẽ với nhau và với cấp ủy cơ sở trong việc tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ra đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác này.
Với chức năng, nhiệm vụ của mình, các tổ chức trong hệ thống chính trị phải thường xuyên gần gũi quần chúng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, để thực hiện tốt công tác tư tưởng trong quần chúng, định hướng dư luận xã hội. Để khai thác và phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp uỷ đảng phải thường xuyên tiếp xúc, trao đổi, đối thoại, lắng nghe ý kiến của các tổ chức đoàn thể, trong đó đặc biệt là những ý kiến phản biện, thông qua đó nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng đúng trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, không để xảy ra những “điểm nóng”, tranh chấp, khiếu kiện đông người, vượt cấp... gây mất ổn định chính trị - xã hội, ngăn chặn phát sinh những vấn đề về tư tưởng.

 

Danh Na-Ban Tuyên giáo Huyện uỷ