Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Huyện ủy

Xem với cỡ chữAA

HUYỆN ỦY GIANG THÀNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG NĂM 2018

(14:11 | 20/01/2019)

         Ngày 18/1/2019, Huyện ủy Giang Thành tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chương trình chỉ đạo công tác dân vận của Đảng năm 2018 và đề ra chương trình chỉ đạo công tác Dân vận của Đảng năm 2019. Đ/c Tạ Văn Dũng – Phó Bí thư TT Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị. 

dvan.jpg

         Thực hiện công tác dân vận của Đảng bộ huyện trong năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực và kết quả đạt được khá toàn diện. Nhận thức của cấp ủy Đảng chính quyền và hệ thống chính trị các cấp trong huyện về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới được nâng lên; quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện nhiều hơn, chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng với mặt trận các đoàn thể trong thực hiện công tác vận động quần chúng của Đảng tốt hơn, góp phần thực hiện hoàn thành các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội chính sách dân tộc tôn giáo phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được quan tâm thực hiện tốt, lòng tin và sự đồng thuận của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được giữ vững và phát huy. Hệ thống dân vận thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo hiệu quả việc kiểm tra, khảo sát sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết có liên quan đến công tác vận động quần chúng. Giúp cấp ủy nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và phản ánh, giải quyết kịp thời một số vấn đề bức xúc và khó khăn ở cơ sở. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào mang ý nghĩa thiết thực kiện toàn tổ chức, tiến hành củng cố sắp xếp chi, tổ hội để nâng lên chất lượng hoạt động.
Tuy nhiên nhận thức của mỗi số cấp ủy Đảng, chính quyền, một bộ phận cán bộ Đảng viên còn xem nhẹ công tác dân vận, thiếu quan tâm lãnh đạo, định hướng kiểm tra chỉ đạo nội dung biện pháp công tác vận động quần chúng,còn xem công tác dân vận là của hệ thống dân vận Mặt trận của đoàn thể. Hoạt động của mặt trận các đoàn thể từng lúc chưa tập trung hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của cơ sở. Nội dung phương hoạt động hoạt động từng lúc còn chưa phong phú. Công tác tuyên truyền vận động quần chúng trong hệ thống chính trị chưa đặt chặt chẽ, một số nội dung đã kết quả chưa cao, chưa thực hiện tốt vai trò giám sát phản biện xã hội, hoạt động của chi tổ hội còn nhiều hạn chế.
         Năm 2019 Huyện ủy Giang Thành tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong công tác vận động quần chúng, Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện tốt các chính sách an ninh xã hội. Tập trung đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận các đoàn thể xã hội quần chúng. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương chỉ thị, nghị quyết, thông báo, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác vận động quần chúng. Trong đó tập trung thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là chương trình hành động của tỉnh, kế hoạch chuyên đề của Huyện ủy về công tác dân vận. Vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4% tham gia có hiệu quả việc giải quyết khiếu kiện đông người góp phần giữ gìn an ninh trật tự an xã hội. Thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nâng lên chất lượng hoạt động của Chi đoàn, chi hội và chất lượng sinh hoạt của hội viên. Chú trọng việc tập hợp đoàn, hội viên vào tổ chức, phấn đấu cuối năm đạt 65% so với đối tượng. Trong năm 2019 phát triển 1.000 Đoàn, hội viên trở lên và trên 2/3 tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cấp xã hoạt động tốt vững mạnh trở lên, có trên 80% chi đoàn, chi hội và trên 70% tổ chức hội hoạt động khác trở lên. Tiếp tục giữ vững và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo và hoạt động đối ngoại nhân dân. Đẩy mạnh triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” Gắn với thực hiện tốt các mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững. 

dvan PT chi dao.JPG

              Phát biểu chỉ đạo hội nghị đ/c Tạ Văn Dũng – Phó Bí thư TT Huyện ủy đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các ngành, đoàn thể các cấp cần tập trung xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa XI về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chính đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy soái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị; Chuyên đề năm 2019 về “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang. Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mời, đô thị văn minh, phong trao thi đua dân vận khéo… Quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo. 

dan van 3.JPG

dan van.JPG

dan van 1.JPG

dan van 2.JPG

           Dịp này có 02 cá nhân nhận được kỷ niệm chương; Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 02 tập thể và Huyện ủy Giang Thành tặng giấy khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018./.
 

Lý Sơn