Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Huyện ủy

Xem với cỡ chữAA

HUYỆN ỦY GIANG THANH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

(14:10 | 02/12/2019)

          Ban thường vụ huyện ủy Giang Thành ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

     XUYEN TAC.jpg 

ảnh minh họa

         Mục đích kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nghị quyết số 35 của Bộ chính trị khóa XII, nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 35 của Bộ chính trị khóa XII. Qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Giữ vững đoàn kết thống nhất trong đảng tạo sự đồng thuận trong xã hội. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, góp phần phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

           Thông qua kế hoạch này sẽ tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điển sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng, làm thất bại âm mưu thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nghị quyết số 35 Bộ chính trị để tạo chuyển biến rõ nét trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Kết hợp giữa vận động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục với kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với các đối tượng vi phạm./.
 

Lý Sơn