Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hội đồng nhân dân

GIANG THÀNH HỌP THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN

(08:12 | 12/12/2017)

         Ngày 11/12/2017, Ban pháp chế HĐND hyện Giang Thành tổ chức cuộc họp thông qua kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của các cơ quan, ban ngành trình tại kỳ hợp lần thứ năm, kỳ họp lệ cuối năm 2017 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.  

Ban PC HDHD huyen.jpg

         Tại cuộc họp đồng chí Đặng Ngọc Sáng – Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự thảo nghị quyết do UBND huyện trình trên lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính; thẩm tra các báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân, Toàn án nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự huyện năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; thẩm tra nghị quyết của HĐND huyện về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện; nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Kết quả thăm tra năm 2017 lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản đạt yêu cầu mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra tại kỳ họp cuối năm 2016, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững cụ thể là duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai thực hiện khá tốt công tác tập huấn, huấn luyện các lực lượng, hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Duy trì tốt mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền và lực lượng vũ trang với các huyện giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tiếp tục được tăng cường, triển khai các bước đúng quy trình quy định của pháp luật. Công tác xây dựng chính quyền, cái cách hành chính năm 2017 tiếp tục thu được nhiều kết quả khá quan trọng. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở các cấp, các ngành tiếp tục đạt hiệu quả, đảm bảo tính thực thi trong công vụ. Về các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân, Tòa án nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự huyện Ban pháp chế HĐND huyện thống với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017.
          Tại cuộc các đại biểu phát biểu thảo luận và đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện để trình tại kỳ hợp lần thứ năm HĐND huyện khóa XI. Đồng thời Ban pháp chế HĐND huyện xin ý kiến góp ý báo cáo tổng kết năm 2017 và dự kiến chương trình công tác năm 2018 của Ban pháp chế HĐND huyện./.


 

Lý Sơn