Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ chín HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

(09:02 | 26/12/2019)

 

STT

Số, ký hiệu
văn bản

Ngày tháng
văn bản

Tên loại và trích yếu nội dung

(0) (1) (2) (3)
 1 12/NQ-HĐND 18/12/2019 Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
 2 13/NQ-HĐND 18/12/2019 Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2020
 3 14/NQ-HĐND 18/12/2019 Nghị quyết về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2020
 4 15/NQ-HĐND 18/12/2019 Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ sản xuất năm 2020 thuộc nguồn vốn Nghị định 35/2015/NĐ-CP, Nghị định 62/2019/NĐ-CP của Chính Phủ
 5 16/NQ-HĐND 18/12/2019 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020
 6 17/NQ-HĐND 18/12/2019 Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
  18/NQ-HĐND 18/12/2019 Nghị quyết về việc thống nhất nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025
  19/NQ-HĐND 18/12/2019 Nghị quyết về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021
  20/NQ-HĐND 18/12/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021

Đức Thịnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 12_NQ-HDND.pdf; 13_NQ-HDND.pdf; 14_NQ-HDND.pdf; 15_NQ-HDND.pdf; 16_NQ-HDND.pdf; 17_NQ-HDND.pdf; 18_NQ-UBND.pdf; 19_NQ-HDND.pdf; 20_NQ-HDND.pdf