Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Tổng hợp ý kiến cử tri huyện Giang Thành qua đợt tiếp xúc của đại biểu HĐND 03 cấp trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2016 (kỳ họp thứ ba)

(09:16 | 11/11/2016)

         Kết quả tổ chức dduocj 33 cuộc (tỉnh 01 cuộc, huyện 09 cuộc, xã 23 cuộc) có 01/03 đại biểu HĐND tỉnh, đạt 33,3%; 22/30 đại biểu HĐND huyện đạt 73,3%; 105/128 đại biểu HĐND xã tiếp xúc, đạt 82,03%; có 1235 cử tri tham dự:


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 31.BC-HDND.pdf