Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Các đơn vị khác

Xem với cỡ chữAA

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TẠI VÙNG BIÊN GIỚI NGHÈO

(10:59 | 29/08/2017)

 Giang Thành là một huyện Biên giới nghèo thuộc tỉnh Kiên Giang. Được thành lập từ năm 2009 theo Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 29/6/2009 của Thủ tướng Chính Phủ. Huyện Giang Thành có diện tích 407,443 km2 và dân số 29.120 người với 7.559 hộ, trong đó hộ nghèo là 1.833 hộ chiếm tỷ lệ 24,25% trên tổng số hộ dân, hộ cận nghèo 488 hộ chiếm tỷ lệ 6,46% trên tổng số hộ dân. Phần lớn hộ dân sinh sống bằng nghề nông, làm ruộng, chăn nuôi trâu, bò là chính.
Phòng giao dịch NHCSXH huyện Giang Thành được thành lập theo Quyết định số 112/QĐ-HĐQT ngày 27/11/2012 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH Việt Nam với mục đích chính là cùng địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Từ khi thành lập đến nay Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã thực hiện cho vay trên 110 tỷ đồng, giúp hơn 1.700 hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận vốn vay của NHCSXH, giúp hơn 280 hộ vay thoát nghèo được vay vốn, trên 280 hộ gia đình vay vốn để cho sinh viên đi học,... Mặc dù số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện tương đối nhiều, trình độ và nhận thức của nhiều hộ vay còn hạn chế nhưng chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn cũng ương đối ổn định ở mức tốt. Nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,22% trên tổng dư nợ. Hộ vay thực hiện tốt nghĩa vụ nộp lãi, trả nợ vay khi đến hạn , tỷ lệ trả lãi đạt từ 98% trở lên, tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt từ 78% trở lên. Ngoài ra, hộ vay còn có ý thức tiết kiệm tiền hàng tháng với tỷ lệ hộ vay gửi tiền tiết kiệm đạt trên 92% số hộ vay. Đa phần hộ vay luôn ý thức cao về nợ vay, sử dụng vốn vay đúng mục đích, tập trung đầu tư và chịu khó lao động để tạo ra thu nhập, ổn định cuộc sống và thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay đối với Nhà Nước.
Đến nay tổng dư nợ cho vay của NHCSXH huyện đạt trên 180 tỷ đồng với 13 chương trình cho vay do Chính Phủ quy định với 5.625 hộ vay được vay vốn. Có 137 Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn huyện thực hiện quản lý vốn vay của NHCSXH dưới sự quản lý, giám sát của 4 tổ chức hội đoàn thể (Hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên và Hội cựu chiến binh).
Để đạt được những thành quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Các cấp ủy, NHCSXH cấp trên, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, Chính quyền địa phương, đặc biệt là công tác quản lý và giám sát vốn vay chặt chẽ của các Hội đoàn thể các cấp. Bên cạnh đó cũng có sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của tập thể cán bộ viên chức Phòng giao dịch NHCSXH huyện Giang Thành.
Trong thời gian tới với sự nỗ lực của tập thể cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện cùng với sự quan tâm của cấp trên, Phòng giao dịch NHCSXH huyện sẽ góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội giảm nghèo bền vững, đặc biệt sẽ góp một phần cùng huyện Giang Thành giảm tỷ lệ hộ nghèo và phấn đấu không còn là huyện nghèo nhất của tỉnh Kiên Giang./.

Mai Huỳnh Tú - ngân hàng CSXH huyện