Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Các đơn vị khác

Xem với cỡ chữAA

Năm 2019, đảng viên tiếp tục soi rọi nhận diện 27 biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII

(14:31 | 17/12/2019)

 Ban tổ chức Huyện ủy ban hành công văn số 250-CV-BTC ngày 16/12/2019 về việc nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu biện tự diễn biến, tự chuyến hóa trong nội bộ năm 2019 

Theo đó, năm 2019 mỗi đảng viên phải thể hiện trong bản tự kiểm điểm phê bình của mình nội dung nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu biện tự diễn biến, tự chuyến hóa trong nội bộ năm 2019 

(đính kèm văn bản)

Lê Thị Ngọc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 250CV-BTC_2019 nhan dien bieu hien.pdf