Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Tin tức - Sự kiện

GIANG THÀNH KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2018

(09:21 | 20/06/2018)

        Sáng ngày 19/6/2018, Huyện ủy Giang Thành phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giang lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối tượng 4, giành cho cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý. Đồng chí Lâm Dũ Trung – Phó Bí thư Huyện ủy dự và phát biểu khai giảng.  

khai giang lop BD dt 4.JPG

khai giang lop BD dt4.1.JPG

         Tham gia khóa học có 85 cán bộ thuộc diện đối tượng 4 do Ban thường vụ Huyện ủy quản lý. Trong thời gian 4 ngày các học viên được bồi dưỡng cập nhật kiến thức với các chuyên đề: Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; Đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng hiện nay; Những vấn đề mới trong việc cải cách hàng chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ , công chức địa phương ở Việt nam hiện nay; Những vấn đề đổi mới trong đường lối, chính sách xây dựng, phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội của dẳng và Nhà nước Việt Nam hiện nay; Chiến lược quốc phòng an ninh bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới; Những vấn đề mới trong đường lối đối ngoại của đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay…
       Thông qua lớp này, nhằm bồi dưỡng, cập nhật nhận thức mới về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề mới trong đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực. Qua đó nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới./.


 

Lý Sơn