Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA 11 NĂM 2020

(14:36 | 12/05/2020)

Sáng nay, ngày 12/5/2020, Trung tâm Chính trị huyện Giang Thành tồ chức lễ khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 11 năm 2020. 

Sáng nay, ngày 12/5/2020, Trung tâm Chính trị huyện Giang Thành tồ chức lễ khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 11 năm 2020.

Tham gia lớp học có 36 học viên, là Đảng viên các chi, đảng bộ ban ngành và đảng ủy 05 xã trong huyện. Trong thời gian 02 tháng học tập các học viên được tiếp thu những chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của cách mạng Việt nam; tình hình biển, đảo Việt Nam, những chủ trương, giải pháp của Đảng ta; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh, mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng thế giới, xã hội loài người và sự vận động phát triển của xã hội loài người; những thành tựu của huyện Giang Thành sau 10 năm thành lập. Nghị quyết 35 của Bộ chính trị về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tình hình phân giới cắm mốc đất liền Việt Nam - Campuchia; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tích cực chủ động hội nhập quốc tế; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; Hình thái kinh tế - xã hội chủ nghĩa, cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Hà Tiên - Kiên Lương - Giang Thành; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát triển dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Hệ thống chính trị, vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Công nghiệp hóa, nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc, tôn giáo, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Phòng chống diễn biến hòa bình trên không gian mạng……

Qua lớp học nhằm giúp cho các đồng chí học viên nắm được những kiến thức cơ bản về Lý luận chính trị. Từ đó vận dụng những kiến thức đã được học vào trong thực tiễn công tác và cuộc sống, chủ động tích cực tham gia củng cố tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở các cơ quan, đơn vị địa phương mình.

Lý Sơn