Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

HƯỚNG DẪN: Tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019)

(15:46 | 24/04/2019)

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh -

Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019)

______

 

 

 

 

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 45-HD/BTG, ngày 27/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh- Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019).

 

 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Giang Thành hướng dẫn các Tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan Chính quyền, các đơn vị lực lượng vũ trang, Mặt trận và các Đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền như sau:

 

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; tôn vinh và tri ân công lao đóng góp to lớn của quân và dân ta, đặc biệt là của bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; qua đó góp phần giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc của bộ đội “Cụ Hồ”, nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần đa dạng, thiết thực và hiệu quả, đảm bảo đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Gắn với các hoạt động tuyên truyền 44 năm  ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

2. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

2.1. Tuyên truyền về đường lối lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; về âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt của đế quốc Mỹ và chính quyền ngụy trong việc thiết lập phòng tuyến ngăn chặn nguồn chi viện chiến lược từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam qua tuyến vận tải Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; làm rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước;  khẳng định quyết định mở đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam là một chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ, một sáng tạo độc đáo về quân sự của Đảng và Quân đội ta.

2.2. Tuyên truyền nghệ thuật tổ chức, xây dựng và chiến đấu cùng những chiến công vang dội trên trận tuyến đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; nêu bật tinh thần anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo của các lực lượng       tham gia mở đường, vận chuyển và tinh thần hữu nghị, đoàn kết chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược của quân và dân ba nước Việt Nam- Lào- Campuchia; đồng thời tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhất là của bộ đội Trường Sơn. 

2.3. Tuyên truyền, phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn và những bài học kinh nghiệm xây dựng tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh vào sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế.  

2.4. Tuyên truyền gắn với đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần đoàn kết quốc tế vô tư, trong sáng của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam.

 

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền kỷ niệm; theo dõi các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm. Đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí, qua các hội nghị nội bộ, các sinh hoạt chính trị - xã hội thường kỳ.

- Ban chỉ huy Quân sự huyện thực hiện theo sự chỉ đạo của với Bộ chỉ quân sự tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy cung cấp tài liệu liên quan để tuyên truyền.

- Đài Truyền thanh huyện, Trạm Truyền thanh các xã, tăng thời lượng, tiếp sóng các đài tỉnh, trung ương tuyên truyền về lịch sử dân tộc, về Đảng, về các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng.

- Phòng Văn hóa - Thông tin tổ chức hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện trực quan, các hoạt động văn hóa- nghệ thuật, thể thao với tinh thần hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

- Hội văn hoạc nghệ thuật, tập trung tuyên truyền về ngày kỷ niệm, về Trường Sơn và bộ đội Trường Sơn, về Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

- Các chi đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể căn cứ vào tình hình cụ thể, chỉ đạo lựa chọn hình thức kỷ niệm phù hợp và báo cáo kết quả tuyên truyền, các hoạt động phong trào văn hóa-văn nghệ, thể thao về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để báo cáo về trên theo quy định.

Đức Thịnh