Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

VĨNH ĐIỀU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÓ 20/23 CHỈ TIÊU ĐẠT VÀ VƯỢT SO VỚI NGHỊ QUYẾT

(08:25 | 22/05/2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cơ bản; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Điều đã phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cơ bản; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Điều đã phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, Có 20/23 chỉ tiêu đạt và vượt so Nghị quyết. Kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 5,85%; tỷ trọng nông-lâm-thủy sản chiếm 79%, công nghiệp, xây dựng chiếm 11,7%, thương mại, dịch vụ chiếm 9,3%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 47,5 triệu đồng người/năm; tăng 4,5 triệu đồng người/năm so đầu nhiệm kỳ. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, diện tích lúa sản xuất ổn định 23.300 ha, đạt 121,35% so NQ; năng suất 6,31tấn/ha, đạt 97,1% NQ; sản lượng 147.023 tấn, đạt 100,5% so NQ. Kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đến nay đã hoàn thành 13 tuyến đường giao thông nông thôn, nâng tỷ lệ đường trục xã bê tông hóa đạt 100%, đường trục ấp bê tông hóa đạt 81,6 %; xây dựng mới 21 cây cầu (vĩ sắt), hoàn thành đưa vào sử dụng 25 phòng học. Hạ thế điện ở một số tuyến kênh, vùng lõm phục vụ cho nhân dân sinh hoạt, sản xuất, hiện tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 98,3%, tăng 0,3% NQ. Đến nay xã đạt 17/19 tiêu chí Nông thôn mới (tăng 6 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ).

Văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Giáo dục và đào tạo được quan tâm chỉ đạo có nhiều chuyển biến tiến bộ, cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm cả về số lượng và chất lượng, hiện có 100% giáo viên đạt chuẩn theo quy định. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường hằng năm đều đạt kế hoạch. Giữ vững danh hiệu đạt chuẩn về phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Công tác xã hội hóa giáo dục, phong trào khuyến học, khuyến tài thực hiện đạt hiệu quả.

Quốc phòng-an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn, chất lượng hoạt động chuyển biến trên nhiều mặt. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát được quan tâm, ngày càng đi vào nề nếp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ đảng và đảng viên ngày càng được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm trong thực tiễn và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội  có sự chuyển biến; công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã rút ra một số kinh nghiệm đó là: Thường xuyên giữ vững sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nội quy, quy chế. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc theo hướng khoa học, hiệu quả, sát việc, sát địa bàn, sát dân, kịp thời phát hiện và giải quyết những bức xúc của nhân dân; Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo và có năng lực thực tiễn tốt, có uy tín và được tín nhiệm trong cán bộ và nhân dân là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra; Công tác triển khai, cụ thể hóa, quán triệt thực hiện các chủ trương phải xuất phát từ thực tiễn và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, từ đó tạo được sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, quyết liệt, quyết tâm chính trị cao từ trong nội bộ Đảng đến quần chúng nhân dân; Lãnh đạo, điều hành vừa đảm bảo tính toàn diện, đồng thời tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra./. 

Lý Sơn