Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

CHI BỘ BAN TUYÊN GIÁO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025

(15:19 | 03/06/2020)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 98-KH/HU, ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc chỉ đạo Đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Sau thời gian chuẩn bị các công việc cho Đại hội, đến nay đã hoàn tất, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Đảng. Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy, Tổ chỉ đạo Đại hội của huyện, sáng ngày 02/6/2020, Chi bộ Ban Tuyên giáo tiến hành Đại hội Đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ (2020-2025).

Đại hội đảng viên Chi bộ Ban Tuyên giáo rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Tạ Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đến dự và chỉ đạo Đại hội, cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải-HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy và Hà Thị Màu-HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy là thành viên tổ chỉ đạo Đại hội và cùng với 8 đảng viên của Chi bộ về dự Đại hội. Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo lần thứ III nhiệm kỳ (2020-2025) nhằm kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong thời gian hoạt động của Chi bộ khoá II  đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực như:

- Công tác tham mưu giúp cp y chất lượng được nâng lên: Chi bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện khá tốt công  tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức trong toàn Đảng bộ huyện.

- Công tác tư tưởng được quan tâm lãnh đạo thường xuyên: Kịp thời phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tình hình thời sự chính trị của đất nước và thế giới. Bản thân và gia đình đảng viên luôn tiêu biểu, gương mẫu, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, chống tư tưởng bè phái, cục bộ, những hành vi nói, viết, làm trái với chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn và phát huy tốt đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật. Qua học tập đa số đảng viên, cán bộ trong chi bộ đã nâng lên lập trường, quan điểm, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, từ đó khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

-Lãnh đạo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh có nhiều chuyển biến tiến bộ: Chi bộ có 8 đảng viên chính thức; trong đó có 2 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 4/8 đảng viên là cán bộ lãnh đạo quản lý  của 02 cơ quan. Ngay sau Đại hội chi bộ lần thứ II. Bí thư, Phó Bí thư đã chủ động bổ sung, sữa đổi Quy chế làm việc theo hướng phân công trách nhiệm rõ ràng, đồng thời triển khai, quán triệt trong toàn Chi bộ để tổ chức thực hiện. Bí thư, phó Bí thư Chi bộ đã tiếp thu, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chi bộ duy trì sinh hoạt lệ hàng tháng đúng theo quy định của Điều lệ Đảng, nội dung sinh hoạt ngày càng phong phú, tài liệu các kỳ họp lệ đều gửi trước cho đảng viên nghiên cứu trước, Bí thư, Phó Bí thư chỉ tóm tắt những nội dung quan trọng (không đọc lại toàn văn) dành thời gian thích đáng cho việc thảo luận; những ý kiến thảo luận được chủ trì kết luận rõ ràng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên trong tháng tiếp theo.

- Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị:Sau khi tiếp thu Bí thư, Phó Bí thư đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị Chi bộ đóng góp ý kiến, ký ban hành chính thức đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện. Chi bộ chỉ đạo cá nhân từng Đảng viện tự soi, tự sữa qua đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng đã chỉ ra, lãnh đạo 02 cơ quan đã tổ chức kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), trên cơ sở hạn chế và những ý kiến đóng góp của tập thể đảng viên Chi bộ; Chi bộ đã lãnh đạo từng đảng viên xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, đến nay phần lớn các hạn chế từng đảng viên cơ bản được khắc phục có hiệu quả. Cụ thể như, việc tổ chức triển khai quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên tốt hơn; kịp thời phát hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sắp xếp thời gian xuống cơ sở đảm bảo theo quy định; chịu khó nghiên cứu, trao dồi, học tập nâng lên về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị; thực hiện tốt hơn công tác tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật của đảng viên được nâng lên.….Tính đến hết năm 2019: 100% đảng viên trong chi bộ đều không vướng vào biểu hiện nào mà Nghị quyết Trung ương 4 nêu.

- Lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Sau khi tiếp thu Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kế hoạch thực hiện của Huyện ủy. Chi bộ đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện toàn khóa và kế hoạch hàng năm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải viết bản cam kết sát với vị trí việc làm của mình (tỷ lệ đảng viên cam kết đạt 100%). Hàng tháng, quí chi bộ giám sát, nhắc nhở quá trình tổ chức thực hiện. Đối với kế hoạch của chi bộ thì xác định nội dung cụ thể từng tháng và phân công đảng viên phụ trách, trước mỗi kỳ sinh hoạt lệ chi bộ, tiến hành sinh hoạt chuyên đề một nội dung có liên quan đến chủ đề năm, rút ra những việc đã làm được, những việc cần phải tiếp tục làm để đảng viên bám vào đó thực hiện. Hàng năm tổ chức sơ kết việc thực hiện, xét khen thưởng những đảng viên làm tốt. Trong 5 năm đã đề xuất về trên khen 03 lượt đồng chí, hàng năm Chi bộ đều xét khen 01 đồng chí thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng tại Đại hội này tiếp tục dân chủ thảo luận, một cách tích cực, có trách nhiệm văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, và của Đảng bộ huyện lần thứ XIII. Qua đó tổng hợp đủ các ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên cả về số lượng, chất lượng để báo cáo kịp thời, chính xác cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và Trung ương Đảng theo đúng hướng dẫn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Tạ Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; định hướng những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đồng thời Đại hội tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Giang Thành lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 03 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết, đảm bảo đúng theo yêu cầu cơ cấu và số lượng được ấn định./.

 

Danh Na-Ban Tuyên giáo Huyện ủy