Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

HỘI LHPN 2 CẤP TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

(13:57 | 16/04/2021)

Hội  Phụ nữ 2cấp tổ chức tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hội  Phụ nữ 2cấp tổ chức tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc sinh hoạt chi hội, đến với các buổi tuyên truyền có Đ/c Tạ Thị Kim Phấn - Chủ tịch Hội LHPN huyện; Đ/c Lê Thị Ngọc Nương - phó Chủ tịch Hội LHPN huyện và các Đ/c là Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội LHPN các xã.

 Hội 2 cấp hướng dẫn và gửi tại liệu hỏ i- đáp về bầu cử Đại biểu Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến các chi hội để tổ chức tuyên truyền về các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp 2013; Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14); Luật tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14); Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Trong đó, tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần…); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri… Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương những năm gần đây với các hình thức tuyên truyền trên Hội Phụ nữ 2 cấp tuyên truyến được 39 cuộc, có 1.187 lượt người dự.

Thông qua tuyên truyền bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kim Anh - Hội LHPN huyện Giang Thành