Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Đảng ủy Y tế Giang Thành: quan tâm công tác phát triển Đảng viên

(13:58 | 20/04/2021)

Trong những năm qua, Đảng ủy Y tế Giang Thành luôn chú trọng tới công tác phát triển đảng viên. Mỗi năm các chi bộ trực thuộc bồi dưỡng kết nạp được từ 1-2 đảng viên mới.

Trong những năm qua, Đảng ủy Y tế Giang Thành luôn chú trọng tới công tác phát triển đảng viên. Mỗi năm các chi bộ trực thuộc bồi dưỡng kết nạp được từ 1-2 đảng viên mới.

          Hàng năm, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch của Đảng bộ huyện Giang Thành. Các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng các quần chúng ưu tú trong đơn vị; Tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nắm bắt tâm tư của đoàn viên, giao cho tổ chức Công đoàn, Chi đoàn thanh niên và phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng rèn luyện, xác định động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Đồng thời, thường xuyên báo cáo kết quả tu dưỡng, rèn luyện của đối tượng  đã tham gia học nhận thức về Đảng. Khi có đầy đủ các điều kiện sẽ xin ý kiến cấp ủy, chi bộ để tiến hành làm các thủ tục kết nạp Đảng.

          Nhờ sự quan tâm trên đã có nhiều đồng chí cán bộ tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ngoài ra Đảng bộ còn thường xuyên cho đảng viên học tập Nghị Quyết TW4 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tiến hành thường xuyên; Sau khi được học tập các đồng chí đảng viên đều có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về công việc được giao. Luôn cố gắng phấn đấu trong công tác, tự giác và có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; xây dựng đơn vị ngày càng phát triển./.

Nguyễn Trung Kiên - Trung tâm Y tế Giang Thành