Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xây dựng chính quyền

GIANG THÀNH BẾ GIẢNG LỚP BÔI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI ĐỢT I NĂM 2018

(14:47 | 20/03/2018)

         Ngày 19/3/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Giang Thành tổ chức lễ bế giảng và cấp giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I năm 2018. 

be g  dvm.jpg

         Lớp học có 26 học viên là đảng viên mới của các chi - Đảng ủy cơ sở và ban ngành trong huyện. Trong thời gian 10 ngày, các học viên được tiếp thu các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
        Lớp học giúp các đảng viên dự bị được nắm vững các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, nhận thức về đường lối đổi mới của Đảng áp dụng vào thực tiễn; Đồng thời, cũng cố vững chắc lập trường kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; xây dựng kế hoạch phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam.

be giang dvm1.jpg

be giang dvm.jpg

          Kết thúc khóa học 100% học viên đạt yêu cầu, Ban Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình khóa học và tặng giấy khen cho 05 cá nhân đạt thành tích tốt học tập./.


 

Lý Sơn