Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

(13:50 | 28/02/2019)

          Ban thường vụ Huyện ủy Giang Thành vừa tổ chức hội sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

NQ tw4.JPG

          Qua 02 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt tốt Nghị quyết Trung Ương và chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định; tổ chức học tập bằng nhiều hình thức phù hợp với các đối tượng. Tinh thần thái độ học tập của đa số cán bộ, Đảng viên khá nghiêm túc, trách nhiệm, nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Việc xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc có tổ chức, lấy ý kiến trong tập thể trước khi ban hành và tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Chỉ đạo và xây dựng một số văn bản về xây dựng Đảng, cơ chế, chính sách, quản lý cán bộ, chấn chỉnh để noi gương của cán bộ. Từ đó đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng và rèn luyện của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Nội dung Nghị quyết Trung Ương Tư khóa XII được soi rọi, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đảng viên cuối năm theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy. Sau kiểm điểm cuối năm nhiều nơi đã chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm, những việc làm cần phải khắc phục, chấn chỉnh, quyết tâm sửa chữa những hạn chế, yếu kém; bước đầu đã tạo ra được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý nói chung và cán bộ, đảng viên. Một số tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị thấy được những mặt còn hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, điều hành đã đề ra kế hoạch thực hiện.
        Qua kiểm điểm soi rọi với Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Ban thường vụ Huyện ủy bước đầu xác định trong đảng bộ có 07 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đó là: Chưa tích cực nghiên cứu, học tập lý luận, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Còn một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu công tác, tinh thần trách nhiệm, tính tự giác chưa cao, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu quyết liệt thực hiện nhiệm vụ; Trong tự phê bình và phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, nói không đi đôi với làm, hứa nhiều làm ít; Còn biểu hiện kén chọn chức danh, vị trí công tác, không sẵn sàng nhận nhiêm vụ ở nơi khó khăn; Thực hiện quy chế làm việc một số nơi chưa nghiêm túc; Lề lối, tác phong của một số cán bộ chưa chuẩn mực, thiếu gương mẫu trong cong tác, sinh hoạt, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân; Một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức phải xử lý kỷ luật, trong đảng bộ chưa phát hiện các biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”. Đến nay toàn Đảng bộ đã khắc phục được 2/7 biểu hiện, các biểu hiện còn lại tuy chậm được khắc phục nhưng đã chuyển biến tích cực so với trước

          Trong thời gian tới, Ban thường vụ huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp kế hoạch số 43-KH/HU, ngày 22/2/2017 của Huyện ủy về thực hiện nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và chương trình hành động của Tỉnh ủy về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục nâng cao chất lượng triển khai tổ chức học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng phù hợp với từng đối tượng gắn với xây dựng chương trình hành động thiết thực, có tính khả thi. Kịp thời nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tư tưởng trong Đảng, định hướng chỉ đạo giải quyết, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, phê phán quan điểm sai trái. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng phát huy dân chủ, đoàn kết kỷ, luật kỷ cương, coi trọng việc tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy Đảng và thanh tra của chính quyền về thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước./.
 

Lý Sơn