Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Xây dựng chính quyền

UBND Giang Thành: thông báo không ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ

(14:26 | 22/07/2019)

 Ngày 22/7/2019, UBND huyện Giang Thành ban hành công văn số 165/UBND-NV yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã "Không ký hợp động lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ"

       
              Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn các đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thực hiện nội dung sau:

              1. Không thực hiện việc ký họp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lâp do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thương xuyên
               2. Chấm dứt hợp đồng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vi trí việc làm được xác định là công chức viên chức (nếu có). Việc chấm dứt hợp đông lao động phải đảm bảo theo quy định của pháp luật về lao động.

Đức Thịnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   165UBND-NV_20190722022534768760 (1).pdf