Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Xây dựng chính quyền

GIANG THÀNH BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI ĐỢT II NĂM 2019

(10:18 | 19/08/2019)

        Sáng ngày 16/8/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Giang Thành tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới đợt II năm 2019.  

beg dv moi.JPG

          Sau gần 03 tuần nghiên cứu, học tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị danh cho đảng viên mới đã hoàn thành nội dung chương trình theo kế hoạch đề ra. 42 học viên, là đảng viên dự bị ở các ban ngành huyện và đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện được tiếp thu các chuyên đề: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vấn đề về dân tộc, tôn giáo và chính sách tôn giáo, tình hình biển, đảo, biên giới, những chủ trương, giải pháp của Đảng và nhà nước ta; Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng, vấn đề an ninh, quốc phòng, đối ngoại, hội nhập quốc tế; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ tài nguyên môi trường; chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; phát huy dân chủ và chính sách đại đoàn kết dân tộc; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, ví nhân dân; Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nôi bộ; công tác xây dựng Đảng về đạo đức, phấn đấu xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam… Qua đó đã giúp cho học viên củng cố nâng cao nhận thức về tính khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Đảng trong sự nghiệp cách mạng về CNXH và con đường đi lên CNXH, về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong việc phát triển kinh tế xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh…

        Qua lớp học này sẽ giúp cho các học viên nâng lên về nhận thức, xây dựng lập trường, ra sức phấn đấu để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam. 

 beg dv moi.1.jpg  

          Kết thúc khóa học 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó đạt loại giỏi chiếm 50%, còn lại đạt loại khá và trung bình. Ban Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình khóa học và tặng giấy khen cho 07 cá nhân đạt thành tích tốt trong quá trình học tập./.
 

Lý Sơn