Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Xây dựng chính quyền

GIANG THÀNH KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐỐI TƯỢNG 4 LỚP 2 NĂM 2019

(15:08 | 20/08/2019)

 Sáng ngày 19/08/2019, Hội đồng GDQP - AN huyện Giang Thành phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4, lớp 2 năm 2019. Tham gia lớp học gồm có 72 học viên, là Cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách xã ( không thuộc đối tượng 3) Bí thư, phó bí thư Chi bộ; Trưởng ấp, phó trưởng ấp; Trưởng các đoàn thể ấp; đại biểu HĐND xã; công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý tại các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện.

 T.JPG

Trong thời gian 04 ngày học tập, các học viên sẽ được tiếp thu những chuyên đề về: Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật Nhà nước Việt Nam về QPAN; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Phòng, chống chiến lược “ Diễn Biến Hòa Bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia phòng và bảo vệ chủ quyên biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật QP và AN, quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; pháp lệnh dự bị động viên; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

R.JPG

Đ/c Nguyễn Văn Ngộ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện-Phó Chủ tịch Hội đồng GDQP - AN phát biểu tại buổi khai giảng

Qua lớp học lần này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành và Đảng viên về quan điệm đường lối QP,AN của Đảng. Nhà nước; từ đó nắm vững nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về QP, AN, nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP, AN trên từng cương vị công tác./

Ngọc Bình