Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

UBND xã Vĩnh Điều tổ chức kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của tập thể UBND xã gắn với đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2019

(15:01 | 07/12/2019)

 Ngày 06/12/2019 UBND xã Vĩnh Điều tổ chức kiểm điểm tập thể UBND xã gắn với đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2019, đồng chí Trần Thanh Lâm- Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

 Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Trưởng Khối vận- Chủ tịch UBMTTQ VN xã, thành viên UBND xã; các đồng chí công chức, không chuyên trách xã.

z1647579848982_82ff9d4d265c41de1fb7207e577c2b75.jpg
 
Qua một năm thực hiện nhiệm vụ, tập thể lãnh đạo UBND xã đã lãnh đạo UBND xã thực hiện nhiệm vụ đạt được các kết quả nổi bậc, phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch năm đều hoàn thành. Kịp thời cụ thể các Chỉ thị, Nghị quyết, Chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước thành Chương trình, Kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện của xã. Thường xuyên tổ chức quán triệt trong đội ngũ lãnh đạo của xã, toàn thể cán bộ, công chức và các ấp để thực hiện. Trong năm, có 100% cán bộ, công chức được học tập các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng và xây dựng bản cam kết tu dưỡng rèn luyện theo Bác. Đồng thời tích cực phát huy những điều kiện thuận lợi, khắc phục những khó khăn, thách thức, đoàn kết tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời xây dựng Kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế được chỉ ra trong năm 2018, từ đó trong năm 2019 thực hiện đều đạt tất cả các chỉ tiêu theo Kế hoạch đề ra. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm chỉ đạo, duy trì đối thoại với công dân theo quy định. Kịp thời giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu nại liên quan đến tranh chấp đất đai. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, kết quả giải quyết hồ sơ đúng hẹn 100%. Trong thực hiện nhiệm vụ luôn bám sát quy chế làm việc của UBND xã, luôn tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Trong điều hành UBND xã luôn chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền được pháp luật quy định, duy trì tốt chế độ họp định kỳ cấp dưới báo cáo để có hướng chỉ đạo kịp thời. Chủ động xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể, chính quyền. Luôn đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đao đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhìn chung đến nay trong tập thể UBND xã chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm. Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về kê khai minh bạch tài sản, thu nhập. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở cán bộ, công chức thực hiện tốt giờ giấc làm việc, chế độ thực thi công vụ, kiểm tra theo chuyên đề…qua đó kịp thời chấn chỉnh, đo đó hầu hết chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không có cán bộ, công chức nào vi phạm.
Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2019 cũng được triển khai thực hiện, nghiêm túc. Từng cán bộ, công chức lần lượt thông qua bản tự phân loại cán bộ, công chức của cá nhân. Hầu hết các ý kiến đóng góp đều công tâm và tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đánh giá, kết luận có 18/18 đồng chí đều được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.
Tại hội nghị, tập thể UBND xã cũng đã đề ra phương hướng năm 2020 như sau: tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện sơ tổng kết kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phấn đấu thực hiện đạt ở mức cao nhất. Duy trì thường xuyên, định kỳ họp cơ quan để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường đoàn kết thống nhất trong tập thể. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo. Thực hiện nghiêm việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và công tác phòng chống tham nhũng. Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình hàng năm; đồng thời không để phát sinh biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ./.

Bạch Đằng