Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hoc tap lam theo tam guong dao duc ho chi minh

Xem với cỡ chữAA

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ấp

(13:51 | 25/09/2018)

          Trong công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến xây dựng chi bộ, theo Người: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt. Chi bộ là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng; chi bộ có nhiệm vụ luôn luôn tuyên truyền cho nhân dân và tổ chức cho nhân dân thực hiện khẩu hiệu và chính sách của Đảng, luôn luôn chú ý đến tư tưởng, nhu cầu của nhân dân và kịp thời báo cáo cho cấp trên biết rõ, quan tâm đến đời sống kinh tế, chính trị và văn hóa của nhân dân, đồng thời giáo dục nhân dân, tổ chức nhân dân để giải quyết các vấn đề cho nhân dân. Chỉ có làm đầy đủ những công việc ấy, thì Đảng mới liên hệ chặt chẽ với quần chúng”. Điều đó đối với chi bộ ấp càng đúng. 

           Nhận thức được tầm quan trọng của chi bộ ấp, những năm qua các cấp ủy đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ấp, như: cấp ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ấp; phân công cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia sinh hoạt với chi bộ ấp; giải thể chi bộ cơ quan đảng ủy xã phân công đảng viên về sinh hoạt ở chi bộ ấp; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng ở nông thôn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020; hằng năm tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên cơ sở,…
          Tuy nhiên, qua thực tế chất lượng sinh hoạt chi bộ ấp nhiều nơi nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm: ban chi ủy chưa tổ chức họp để bàn chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, có nơi thành viên ban chi ủy chia công việc chuẩn bị nội dung đưa ra sinh hoạt, hoặc có nơi đồng chí bí thư chi bộ làm hết; nội dung sinh hoạt còn đơn giản, chưa phong phú, chưa lựa chọn được vấn đề bức xúc của ấp để bàn tìm giải pháp tháo gỡ. Trong sinh hoạt chi bộ đảng viên chưa tích cực thảo luận, tranh luận, phát biểu ý kiến. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt lệ hằng tháng thấp, thậm chí có nơi khoản 50%, có nơi đảng viên thay phiên nhau vắng sinh hoạt.
          Nguyên nhân của những hạn chế chất lượng sinh hoạt chi bộ ấp chủ yếu xuất phát từ: Năng lực của các đồng chí trong ban chi ủy, nhất là đồng chí bí thư chi bộ còn hạn chế nên việc chuẩn bị nội dung, lựa chọn vấn đề, điều hành buổi sinh hoạt còn lúng túng, phân công nhiệm vụ đảng viên chưa rõ ràng, cụ thể và thiếu kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Đa số đảng viên chi bộ ấp do hoàn cảnh gia đình phải đi làm kinh tế, hoặc đi làm ăn xa nên điều kiện sinh hoạt đảng gặp khó khăn, bỏ sinh hoạt và lâu dần cũng không còn thiết tha với Đảng nữa. Nhiều đồng chí cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý được phân công tham gia sinh hoạt với chi bộ ấp chưa phát huy trách nhiệm của mình trong việc giúp đỡ, hướng dẫn chi bộ ấp nâng lên chất lượng sinh hoạt. Sự quan tâm kiểm tra, giám sát và định hướng vấn đề của đảng ủy xã đối với chi bộ ấp chưa được thường xuyên.
        Để chất lượng sinh hoạt chi bộ ấp được nâng lên, đảm bảo chi bộ ấp là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, xin đề xuất mấy vấn đề sau:
        Thứ nhất, năng lực của ban chi ủy là quyết định đến chất lượng sinh hoạt của chi bộ, chính vì thế từng thành viên ban chi ủy phải nâng cao trách nhiệm của mình, dành thời gian nghiên cứu các văn bản của cấp trên chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ; coi trọng khâu họp ban chi ủy để bàn, chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt chi bộ; không khí sinh hoạt chi bộ phải thật sự dân chủ, cởi mở, tạo điều kiện cho tất cả đảng viên phát biểu ý kiến, ban chi ủy phải chuẩn bị nội dung gợi ý phát biểu và thông báo trước cho đảng viên chuẩn bị.
        Thứ hai, phải giáo dục làm cho đảng viên nâng lên trách nhiệm của mình trong tham gia sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ của chi bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên của chi bộ ấp theo phương châm “thà ít nhưng có chất lượng”, cho nên ban chi ủy phải quan tâm lựa chọn những quần chúng ưu tú, giác ngộ, nhiệt tình với nhân dân và có điều kiện sinh hoạt đảng để giới thiệu vào Đảng, đồng thời phải thường xuyên rà soát, sàn lọc đề nghị đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách, không còn thiết tha với Đảng, thậm chí không có điều kiện sinh hoạt Đảng. Kể cả đảng viên đi làm ăn xa, vì điều kiện cuộc sống, kinh tế phải tạo điều kiện cho họ, không thể bắt buộc họ ở nhà để sinh hoạt Đảng mà cuộc sống của họ không đảm bảo.
        Thứ ba, các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý được phân công tham gia sinh hoạt chi bộ ấp phải phát huy vai trò, trách nhiệm của mình giúp đỡ, hướng dẫn chi bộ ấp nâng lên chất lượng sinh hoạt, nếu nơi nào chất lượng sinh hoạt không đảm bảo thì các đồng chí được phân công tham gia sinh hoạt chi bộ ấp đó phải chịu trách nhiệm với cấp ủy trực tiếp quản lý và xem xét đánh giá cán bộ cuối năm.
         Thứ tư, thường trực, ban thường vụ đảng ủy xã phải quan tâm kiểm tra, hướng dẫn chi bộ ấp nâng lên chất lượng sinh hoạt, nhất là trong ban chi ủy theo phương châm “cầm tay chỉ việc” nhưng không bao biện, không làm thay.
         Thứ năm, các ban xây dựng Đảng của huyện phải tăng cường kiểm tra, giám sát chi bộ ấp, kịp thời chỉ đạo, uốn nắn thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ; cần thiết phân công chuyên viên của các ban Đảng tham gia sinh hoạt với chi bộ ấp để giúp đỡ, hướng dẫn chi bộ ấp nâng lên chất lượng sinh hoạt.
        Tóm lại, chi bộ ấp là sợi dây nối liền giữa Đảng với nhân dân, bao nhiêu khẩu hiệu, chính sách của Đảng được tổ chức thực hiện từ đây, bao nhiêu tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của nhân dân gửi gắm cho Đảng cũng từ đây. Cho nên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ấp là cần thiết, là góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
 

Thanh Tặng - Văn phòng Huyện ủy Giang Thành