Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hoc tap lam theo tam guong dao duc ho chi minh

Xem với cỡ chữAA

Bài viết tìm hiểu nội dung về Học tập và làm theo Bác để hoàn thiện bản thân

(10:04 | 01/02/2019)

 Lớp trẻ hiện nay như tôi chưa một lần có cơ hội gặp Bác và mãi mãi không bao giờ có cơ hội được gặp Bác. Thế nhưng, qua học tập, nghiên cứu lịch sử tôi hiểu được: Từ buổi thiếu niên cho đến phút cuối cùng, Bác đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ.


Với tấm lòng yêu nước nồng nàn, Bác đã sớm đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin ánh sáng soi đường cứu dân, cứu nước. Bác là người Việt Nam đầu tiên đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh nước ta, vạch đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam từng bước tiến lên, từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Bác là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, là người xây dựng nền Cộng hoà dân chủ Việt Nam và Mặt trận Dân tộc thống nhất, là người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Người là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang nhất của Tổ quốc ta.
Bác là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng, là danh nhân văn hóa thế giới, là vị cha già dân tộc.
Bác đã vĩnh biệt chúng ta, yên nghỉ giấc ngủ ngàn thu, để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân một di sản tinh thần vô cùng quý giá và to lớn, đó là: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu, trách nhiệm, nhưng đồng thời cũng là tình cảm, là nguyện vọng tha thiết của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam yêu nước, để xây dựng một đất nước Việt Nam giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh; dân tộc Việt Nam độc lập, tự do; nhân dân Việt Nam ấm no, hạnh phúc.
Nhưng học tập và làm theo như thế nào?
Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi con người, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành nhu cầu nội tại, tự giác, là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, nhằm tự giáo dục rèn luyện bản thân mình. Trước hết là hoàn thiện nhân cách làm người, trên nền tảng đó, mới nói đến việc trở thành nhân cách cộng sản, làm người cán bộ, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, là “người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII, muốn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện mang tính liên hoàn. Ngoài việc phát huy những kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện và nhân rộng các cách làm hay, các mô hình sáng tạo đã có, trong thời gian tới, thiết nghĩ cần thực hiện tốt các nhóm giải pháp cơ bản sau:
Nhóm giải pháp về nhận thức tư tưởng
Để thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành tự giác, thường xuyên, phải nâng cao nhận thức, phải suy nghĩ đúng, theo lương tâm và lẽ phải, ít nhất là hai điều căn bản: Một là, nhận thức đúng các giá trị mang tính bền vững của di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những giá trị này được thể hiện qua các tác phẩm, bài nói, bài viết và nhất là quan hệ, việc làm, ứng xử của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mặc dù thời gian qua, bằng nhiều con đường khác nhau, mỗi cán bộ, đảng viên ít hay nhiều đã được biết đến những giá trị di sản Hồ Chí Minh. Nhưng theo tôi, những hiểu biết này chưa mang tính hệ thống, chắp vá và quan trọng nhất là chưa lý giải đến ngọn ngành chiều sâu khoa học của từng giá trị nền móng hàm chứa trong di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giáo dục mới dừng lại ở việc truyền đạt các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Người đi tuyên truyền cũng chưa thật sự thấu hiểu, cảm nhận sâu sắc những gì viết ra để biến thành đam mê, khát vọng, tình cảm máu thịt. Vì thế, người nghe cũng chưa thực sự thẩm thấu khi tiếp nhận những tri thức về di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hai là, nhận thức được sự cần thiết phải tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm trang bị cho mỗi người cái căn cốt, gốc rễ, nền móng để hình thành bản lĩnh, đủ sức đề kháng, chống lại sự tác động tiêu cực của kinh tế thị trường, xu thế hội nhập quốc tế và sự lan truyền có hại của sự suy thoái, tha hoá đạo đức trong đời sống hiện nay. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tạo lập môi trường để trong đó làm lành mạnh hoá quan hệ xã hội mang tình người, để mỗi người dễ trở thành người tốt, khó thành xấu.
Nhóm giải pháp về chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức thực hiện
Lãnh đạo, chỉ đạo thuộc về chức năng của các tổ chức đảng các cấp. Trên cơ sở nhận thức đúng, thống nhất, các tổ chức đảng triển khai lãnh đạo, xây dựng chương trình hành động với các bước đi, lộ trình xác thực, cụ thể. Quan trọng nhất là chỉ đạo hình thành các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, phong cách cho đơn vị, cá nhân, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, chức năng công tác đang đảm nhiệm. Về nguyên tắc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng vào các chuẩn mực đạo đức nền móng: Một là, thực hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là “Trung với nước, hiếu với dân”; Hai là, thực hiện đúng lời dạy: “Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới ; Ba là, nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; Bốn là, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng.
Nhóm giải pháp về kiểm tra, đánh giá, tổng kết thực tiễn
Bác từng căn dặn: Tổ chức học tập, làm theo mà thiếu khâu kiểm tra, đánh giá thì coi như không tổ chức học tập. Trước hết, việc kiểm tra học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải bắt đầu từ trong tổ chức đảng: thường xuyên, có hệ thống, từ trên xuống, từ dưới lên; tổ chức đảng giám sát, kiểm tra đảng viên; đảng viên kiểm tra, giám sát lẫn nhau; đảng viên thường giám sát đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Điều mấu chốt là hình thành đội ngũ những người đi kiểm tra có phẩm chất, năng lực hiểu biết công việc và trên thực tế, họ là những con người thực hành tốt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mặt khác, phải đặt sự tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dưới sự giám sát của nhân dân. Tin dân, nghe dân và xử lý những điều dân góp ý đúng sẽ giúp cán bộ, đảng viên chú trọng thực hành tư tưởng, phương pháp, nói ít làm nhiều, làm hay hơn nói, trở thành tấm gương sáng trước mặt quần chúng. Thêm vào đó, trong từng thời kỳ, mỗi đơn vị, cá nhân, mỗi ngành, mỗi cấp cần phải có sự tổng kết rút kinh nghiệm làm căn cứ cho việc đánh giá xếp loại; nêu ra được những việc làm hay, cách làm tốt, có hiệu quả; chỉ rõ những bất cập, hạn chế, hình thức, biểu dương những gương điển hình, tiên tiến phải gắn với việc phê bình, kiểm điểm những cá nhân chưa làm tốt, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Khen thưởng, kỷ luật chính xác, công tâm, khách quan có tình, có lý cũng là một trong những động lực quan trọng để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, thực tế trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày, liên tục.
Kế thừa giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của ông cha, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tha hoá nhân cách đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm lành mạnh hệ thống quan hệ xã hội; xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam mới theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát trriển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu bền vững đất nước”. Từ đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại như tinh thần Nghị quyết Đại hội XII đã xác định.
Học tập và làm theo Bác, chúng ta không thể trở thành một con người giống như Bác, nhưng ở Bác chúng ta có thể ít nhất học được một điều gì đó mà làm cho bản thân chúng ta tốt hơn, hoàn thiện hơn.
 

Nguyễn Thanh Tặng-VP Huyện ủy