Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hoc tap lam theo tam guong dao duc ho chi minh

TÌM HIỂU CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG TA VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

(22:45 | 20/05/2019)

 Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã để lại cho Đảng và dân tộc ta một tài sản tinh thần vô cùng to lớn và vô giá, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, làm theo. Vậy chủ trương của Đảng ta về học tập và làm theo Bác từ khi nào và học những gì?

 Vấn đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và trong xã hội đã có từ lâu, có quá trình liên tục, lâu dài. Tại lễ truy điệu Người, trong điếu văn do đồng chí Lê Duẩn đọc, đã khẳng định: “Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chí Minh”. Những năm sau đó, khẩu hiệu: “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” được toàn Đảng, toàn dân ta nêu cao thực hiện. Tại Đại hội VII của Đảng (tháng 6/1991), Đảng ta quyết định: “Đảng lấy chủ nghĩa Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và của nhân dân ta”.
Với những kết quả nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, Đại hội IX của Đảng (tháng 4/2001) đã đề cập rõ hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để định hướng cho toàn Đảng, toàn dân học tập. Đảng ta khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại”.
Ngày 27/3/2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về “đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”. Chỉ thị nêu rõ tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 9 nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải pháp dân tộc, giải pháp giai cấp, giải pháp con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân và xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân.
Trong 3 nhiệm kỳ đại hội Đảng gần đây, Bộ Chính trị đều có chỉ thị chỉ đạo học tập và làm theo Bác. Ngày 7/11/2006, Bộ Chính trị khóa X có Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Năm 2007, tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời sinh hoạt tác phẩm: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và tác phẩm “Di chúc” của Bác. Năm 2008, học tập chuyên đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác. Năm 2009, học tập chuyên đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Năm 2010, học tập chuyên đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, là đạo đức, là văn minh”.
Đến Đại hội Đảng lần thứ XI, Đảng ta yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức đảng và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Năm 2012, học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Năm 2013, học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Năm 2014, học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Năm 2015, học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
Đến Đại hội XII, Đảng ta khẳng định: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chính vì vậy, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2017, học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Năm 2018, học tập chuyên đề: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Và năm 2019, học tập chuyên đề: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Lịch sử đấu tranh lâu dài, anh dũng giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc, xây dựng xã hội mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định tính đúng đắn, sự cần thiết của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng. Cho nên, việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, cần thiết của cán bộ, đảng viên ở các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương

Danh Na-Ban Tuyên giáo Huyện ủy