Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hoc tap lam theo tam guong dao duc ho chi minh

Xem với cỡ chữAA

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

(16:04 | 27/04/2020)

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

                              VÀ ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG 

Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 192-KH/TU, ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã nêu rõ: Thời gian đại hội cấp cơ sở được bắt đầu từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020; đại hội đại biểu cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 31/8/2020; đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh hoàn thành trước 31/10/2020; Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021.

đại hội.jpg

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của từng cấp, từng ngành và của toàn Đảng, toàn dân ta. Do đó, công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng cần phải được quan tâm và thực hiện chặt chẽ, chu đáo, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, để vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Để công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân, ngày 13/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, công tác tuyên truyền được chia ra làm 3 đợt: Đợt 1 từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương; đợt 2 từ sau đại hội đảng bộ cấp huyện đến Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; đợt 3 từ sau Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đến Đại hội XIII của Đảng.

Trong tuyên truyền về Đại hội Đảng có rất nhiều nội dung, trong đó có một số nội dung cần tập trung tuyên truyền xuyên suốt từ nay đến kết thúc Đại hội XIII của Đảng, đó là:

- Tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin. Ai cũng biết rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin thực chất là chủ nghĩa cộng sản khoa học, một hệ thống lý luận thống nhất giữa 3 bộ phận: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học. Giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ thể hiện trong nhận thức, mà trước hết ở vai trò to lớn của nó đối với thực tiễn lịch sử phát triển của loài người. Nếu không có chủ nghĩa Mác - Lênin thì không có Đảng Cộng sản và cách mạng Việt Nam. Vì vậy từ khi ra đời, Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình.

- Tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Đảng ta quyết định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và của nhân dân ta. Đại hội lần thứ IX của Đảng, Đảng ta đã đưa ra khái niệm khá toàn diện: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta; kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Liên tiếp trong 3 nhiệm kỳ, từ Đại hội X đến Đại hội XII, Đảng ta lần lượt có 3 chỉ thị về mở cuộc vận động, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đến đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, đều tổ chức học tập và làm theo Bác từng vấn đề cụ thể, tạo ra sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

- Tuyên truyền về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta vừa kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó khẳng định rằng, 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta, nhân dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Đặc biệt, trong gần 35 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Trong từng đợt tuyên truyền, cần chú ý tuyên truyền những kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết ở cấp mình và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới; tuyên truyền các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội, gắn với các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương trong năm 2020. Tuyên truyền việc đóng góp ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các văn kiện đại hội, đặc biệt là văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những ý kiến tâm huyết của đảng viên và nhân dân gửi gắm vào từng đại hội. Tuyên truyền về kết quả đại hội các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền việc quán triệt, học tập, tiếp thu các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là những điểm mới và nội dung cốt lõi của từng văn kiện.

Bên cạnh tuyên truyền các nội dung trọng tâm nêu trên, cần đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch chống phá đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Bởi vì, càng gần đến thời điểm Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn lại càng tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước ta, đặc biệt là chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng và nhân dân ta.

Trong công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng, cần huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng và phương tiện sẵn có, như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên báo, đài, thông tin cổ động, pa-nô, áp phích, mạng xã hội; qua lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua sinh hoạt các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ và qua các cuộc thi tìm hiểu./.

                                                                                                                                           Danh Na-Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Danh Na-Ban Tuyên giáo Huyện ủy