Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Ngành Nông Nghiệp và PTNT

Xem với cỡ chữAA

Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân.

(10:19 | 15/02/2017)

 - Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Nộp hồ sơ. Bước chuẩn bị: thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 4 Mục II Thông tư số 38/2007/TT-BNN.
+ Bước 2: Nhận và xử lý hồ sơ.
           Hộ gia đình, cá nhân nộp 01bộ hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã .
       Đơn đề nghị thuê rừng (phụ lục 6 Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày  06 /04/ 2011).
Thời gian thực hiện của Bước 2 là 15 ngày làm việc kể từ sau khi Ủy ban nhân dân xã nhận được đơn của hộ gia đình, cá nhân”.
        + Bước 3: Trả kết quả.Thẩm định và hoàn thiện hồ sơ:
         Thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 4 Mục II, Thông tư số 38/2007/TT-BNN.
         Cơ quan có chức năng cấp huyện có trách nhiệm:
         Chủ trì thẩm định tính khả thi của kế hoạch sử dụng rừng của hộ gia đình, cá nhân xin thuê rừng.
         Lập, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng (bằng tiền thuê rừng, nếu có nhiều người cùng xin thuê rừng trên cùng một địa điểm).
   Gửi 01 bộ hồ sơ liên quan đến khu rừng tới cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có).
Thời gian thực hiện Bước 3 là 15 ngày làm việc.
      + Bước 4: Quyết định cho thuê rừng
Sau khi nhận được hồ sơ của cơ quan có chức năng cấp huyện có trách nhiệm:
       Xem xét và ký quyết định cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân (phụ lục 4- Thông tư số 38/2007/TT-BNN).
      Ký hợp đồng với hộ gia đình, cá nhân về việc thuê rừng (phụ lục 5- Thông tư số 38/2007/TT-BNN).
      Chuyển quyết định cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cho Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan có chức năng.
     Thông báo cho hộ gia đình, cá nhân được thuê rừng thực hiện nghĩa vụ tài chính trong thời gian 10 ngày làm việc.
    Thời gian thực hiện Bước 4 là 13 ngày làm việc.
    + Bước 5: Thực hiện quyết định giao rừng, cho thuê rừng
       Sau khi nhận được quyết định cho thuê rừng Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 2 Mục II, Thông tư này. Thời gian thực hiện Bước 5 là 3 ngày làm việc (sau khi hoàn thành nhiệm vụ tài chính của người thuê rừng - nếu có).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện.
- Thành phần số lượng hồ sơ:
       + Đơn đề nghị thuê rừng.
       + Kế hoạch sử dụng rừng (Phụ lục 7 Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày  06 /04/ 2011).
            + Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính     
- Thời gian giải quyết: 43 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
        a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện
        b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
            c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện.
            d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
            - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính - Sổ giao khoán rừng
            - Lệ phí: Không 
- Tên mẫu đơn, tờ khai :
 + Mẫu đơn đề nghị thuê rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân (Phụ lục 06 ban hành theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của Bộ Nông nghiệp &PTNT).
            + Hợp đồng thuê rừng (Phụ lục 5 Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
             + Biên bản bàn giao rừng (Phụ lục 5 Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn).
- Yêu cầu điều kiện thự hiện thủ tục hành chính : Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
         + Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn
             + Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

botthc.kiengiang.gov.vn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   phu-luc-06.doc  phu-luc-07.doc