Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Ngành Nông Nghiệp và PTNT

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

(10:22 | 15/02/2017)

 - Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Nộp hồ sơ.
         Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.
+ Bước 2: Nhận và xử lý hồ sơ.
         Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
         Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ.
         Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận trả lại hồ sơ và hướng dẫn cho người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ.
          + Bước 3: Trả kết quả.
      Người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.
      Cán bộ tiếp nhận trả giấy phép khai thác yêu cầu người nhận kiểm tra thông tin.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ:
        Bảng thống kê số cây, ước tính sản lượng tận dụng
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 25 làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
        a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện
        b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
        c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.
        d) Cơ quan phối hợp: Không
            - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
- Lệ phí : Không
- Tên mẫu đơn, mẫu t khai : Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác ban hành theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp giấy phép khai thác tre, nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Nộp hồ sơ.
         Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.
+ Bước 2: Nhận và xử lý hồ sơ.
         Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
         Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ.
         Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận trả lại hồ sơ và hướng dẫn cho người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ.
         Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và  chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần.
          + Bước 3: Trả kết quả.
      Người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.
      Cán bộ tiếp nhận trả giấy phép khai thác yêu cầu người nhận kiểm tra thông tin.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ:
        Bảng thống kê số tre, nứa, ước tính sản lượng khai thác.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 25 làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
        a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện
        b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không
        c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.
        d) Cơ quan phối hợp : Không
            - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
- Lệ phí : Không
- Tên mẫu đơn, mẫu t khai : Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác ban hành theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
            3. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp giấy phép khai thác tận thu gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Nộp hồ sơ.
         Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.
+ Bước 2: Nhận và xử lý hồ sơ.
         Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
         Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ.
          + Bước 3: Trả kết quả.
      Người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.
      Cán bộ tiếp nhận trả giấy phép khai thác yêu cầu người nhận kiểm tra thông tin.
         Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ:
        Bảng thống kê số cây ước tính sản lượng tận dụng.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 25 làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
        a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện
        b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
        c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.
        d) Cơ quan phối hợp : Không
            - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
- Lệ phí : Không
- Tên mẫu đơn, mẫu t khai : Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 + Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác ban hành theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

botthc.kiengiang.gov.vn