Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Ngành Nông Nghiệp và PTNT

Xem với cỡ chữAA

Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh.

(14:25 | 15/02/2017)

 - Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Nộp hồ sơ.
Người dân khai báo Trạm Thú y huyện.
+ Bước 2: Nhận và xử lý hồ sơ 
Cán bộ Thú y huyện kiểm dịch thực tế.
+ Bước 3: Trả kết quả.
Nếu đủ điều kiện theo quy định thì cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất huyện.
Cán bộ thú y thu phí trực tiếp người dân theo quy định.
Thời gian trao cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất huyện: trong ngày.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trạm (chốt) hoặc lưu động.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ:
 Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển theo mẫu quy định.
 Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có).
 Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có).
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: Trong ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Cá nhân - Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trạm Thú y huyện.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện :  Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Thú y huyện.
d) Cơ quan phối hợp : Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Lệ phí (nếu có):
 + Lệ phí: Cấp giấy giấy kiểm dịch: Thu 5.000 đ/lần/giấy
 + Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y (Theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính).
- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Giấy đăng ký kiểm dịch (Mẫu 1)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.
+ Nghị định số 33 /2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
+ Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;
+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, ngày 08/03/2006 ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y.
+ Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 của Bộ NN và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, SPĐV; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ NN và PTNT.
+ Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu,nộp và quản lý sử dụng phí,lệ phí trong công tác thú y)

botthc.kiengiang.gov.vn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   bieu-phi_7.doc  mau-so-1_14.doc