Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Ngành Nông Nghiệp và PTNT

Xem với cỡ chữAA

Kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh.

(14:30 | 15/02/2017)

 - Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Nộp hồ sơ.
Người dân khai báo Trạm Thú y huyện.
+ Bước 2: Nhận và xử lý hồ sơ.
Cán bộ Thú y huyện kiểm dịch thực tế.
+ Bước 3: Trả kết quả.
Nếu đủ điều kiện theo quy định thì cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất huyện.
Cán bộ thú y thu phí trực tiếp người dân theo quy định.
Thời gian trao cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất huyện: trong ngày.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trạm (chốt) hoặc lưu động.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ:
 + Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển theo mẫu quy định.
 + Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có).
 + Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có).
b. Số lượng hồ sơ: 1 bộ.
- Thời hạn giải quyết: Trong ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Cá nhân, tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trạm Thú y huyện.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Thú y huyện.
d) Cơ quan phối hợp: Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Lệ phí : - Lệ phí: Cấp giấy giấy kiểm dịch: Thu 5.000 đ/lần/giấy
+ Lệ phí: Kiểm dịch động vật.
   .Heo ( trên 15kg): 1.000 đ/con.
   .Heo(bằng hoặc dưới 15kg): 500đ/con
   .Trâu, bò, dê, cừu: 5.500 đ/con.
   . Gia cầm trưởng thành: 100 đ/con; Gia cầm con (d­ưới 1 tuần tuổi): 50 đ/con.
(Phụ lục 1 , Phụ lục 4  BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ TRONG CÔNG TÁC THÚ Y
Kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính)
- Tên mẫu đơn, mẫu t khai : Giấy đăng ký kiểm dịch (Mẫu 1)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;
+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
+ Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;
+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, ngày 08/03/2006 ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;
+ Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 của Bộ NN và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, SPĐV; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ NN và PTNT;
+ Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu,nộp và quản lý sử dụng phí,lệ phí trong công tác thú y).


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   bieu-phi_6.doc  mau-so-1_13.doc