Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG

Xem với cỡ chữAA

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY CHỈ ĐẠO TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2019

(16:12 | 12/12/2019)

 Ngày 11/12/2019, Đồng chí Tạ Văn Dũng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2019.

 hinh dan van.JPG

Năm 2019 công tác dân vận quần chúng có nhiều kết quả tích cực, Mặt trận và các đoàn thể tập trung luôn bám sát tình hình, có nhiều cố gắng trong thực hiện vai trò tham mưu theo chức năng nhiệm vụ được giao. Vai trò tham mưu của hệ thống dân vận, Mặt trận các đoàn thể cho cấp ủy, phối hợp chính quyền về công tác dân vận khá tốt, có sức lan tỏa và tác dụng tích cực góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đồng chí Tạ Văn Dũng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy nhấn mạnh, Kết quả phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện an sinh xã hội giữ vững quốc phòng an ninh là nhiệm vụ chung, nhưng trong đó có sự tham gia và phát huy kết quả rất cao của công tác vận động quần chúng của Đảng, cụ thể là những người đứng đầu Mặt trận, đoàn thể là lực lượng tham gia tích cực công tác vận động quần chúng của Đảng là chỗ dựa của chính quyền trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện về tham gia giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo.

hinh dan van.1.JPG


Thay mặt Ban thường vụ Huyện ủy đồng chí Tạ Văn Dũng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm của Dân vận, Mặt trận đoàn thể trong quá trình tham gia hoạt động của Huyện nói chung trong đó liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn huyện. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020 đồng chí Tạ Văn Dũng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đề nghị cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo các văn bản chỉ đạo của Ban thường vụ huyện ủy liên quan đến công tác vận động quần chúng, công tác dân vận của Đảng và các chủ trương khác của huyện ủy. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, đoàn hội viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Chú trọng đổi mới nội dung phương thức triển khai quán triệt các Nghị quyết của Đảng nhất là thực hiện kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận các đoàn thể chính trị xã hội”. Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp. Tích cực tuyên truyền vận động đoàn hội viên và nhân dân tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”. Kịp thời sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của cấp ủy các cấp có liên quan đến công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, tôn giáo khi có yêu cầu.

Dung dan van.JPG


Về quy chế dân chủ ở cơ sở ở đồng chí đề nghị quan tâm chỉ đạo sớm khắc phục những hạn chế trong nhận xét đánh giá chung năm 2019. Làm tốt công tác triển khai quán triệt đến cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về thực hiện kết luận số 120 của Bộ chính trị khóa 11, Thông tư số 01 của Bộ Nội vụ, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, Chỉ thị 05 của bộ chính trị chị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2020. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, của từng tổ chức trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện uống nắn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân mở rộng dân chủ công khai đi đôi với giữ kỷ cương Pháp Luật. Chú trọng thực hiện công khai đúng quy trình, thủ tục khi triển khai các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền lợi của nhân dân, cán bộ công, chức viên chức. Xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế ở từng cơ quan, đơn vị đề ra. Phát huy vai trò tham mưu của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nâng cao chất lượng của ban thanh tra nhân dân ở các xã, cơ quan, đơn vị; tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở./.

Lý Sơn