Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Kiểm sát việc quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015

(18:59 | 31/01/2018)

 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội) đã giành một chương riêng (Chương VIII) quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát nhân dân khi kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; trách nhiệm thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị, quyết định của Viện Kiểm sát nhân dân trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.
Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam. Khi kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, Viện Kiểm sát nhân dân có các nhiệm vụ, quyền hạn:
- Kiểm sát tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ, Buồng tạm giữ; hỏi người bị tạm giữ, người bị tạm giam về việc tạm giữ, tạm giam;
- Kiểm sát hồ sơ tạm giữ, tạm giam;
- Yêu cầu Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam, Trưởng buồng tạm giữ Bộ đội Biên phòng tự kiểm tra việc tạm giữ, tạm giam và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát; cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thi hành tạm giữ, tạm giam; thông báo tình hình thi hành tạm giữ, tạm giam; trả lời về quyết định, biện pháp hoặc việc làm vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam;
- Quyết định trả tự do ngay cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam không có căn cứ và trái pháp luật;
- Kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền trong việc tạm giữ, tạm giam; đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật và yêu cầu xử lý người vi phạm pháp luật;
- Khởi tố hoặc yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định của Luật này, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng hình sự.
Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam, Trưởng buồng tạm giữ Bộ đội biên phòng có trách nhiệm thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị, quyết định sau đây của Viện kiểm sát nhân dân trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam:
- Yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam phải được thực hiện ngay; yêu cầu thông báo tình hình tạm giữ, tạm giam, yêu cầu trả lời về quyết định, biện pháp hoặc việc làm vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam được thực hiện trong thời hạn 15 ngày; yêu cầu tự kiểm tra việc tạm giữ, tạm giam và thông báo kết quả cho Viện Kiểm sát nhân dân được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu;
- Quyết định trả tự do cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam không có căn cứ và trái pháp luật phải được thi hành ngay; nếu không nhất trí với quyết định đó thì vẫn phải thi hành, nhưng có quyền khiếu nại lên Viện Kiểm sát nhân dân cấp trên có thẩm quyền. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp trên phải giải quyết;
- Kháng nghị cơ quan, người có thẩm quyền trong việc tạm giữ, tạm giam; đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật và yêu cầu xử lý người vi phạm pháp luật phải được giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kháng nghị; nếu không nhất trí với kháng nghị thì có quyền khiếu nại lên Viện kiểm sát nhân dân cấp trên có thẩm quyền; Viện kiểm sát nhân dân cấp trên phải giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại; quyết định của Viện kiểm sát nhân dân cấp trên là quyết định có hiệu lực pháp luật.
Trường hợp Viện Kiểm sát nhân dân kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam thì phải được xem xét, giải quyết, trả lời cho Viện Kiểm sát nhân dân trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị.

Khương Hoài Thương (giới thiệu)