Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn thống nhất áp dụng pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm

(10:48 | 04/03/2019)

 Vừa qua, Hội Đồng Thẩm Phán Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm trong hợp đồng vay tài sản; lãi suất trung bình trên thị trường; quyết định lãi, lãi suất trong bản án, quyết định của Tòa án. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2019.

 Theo đó, để áp dụng đúng và thống nhất quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm, Nghị quyết đã hướng dẫn việc áp dụng pháp luật về lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng; Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng thuộc trường hợp áp dụng Bộ luật Dân sự năm 1995; Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng thuộc trường hợp áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2005; Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng thuộc trường hợp áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2015; Xác định thời điểm xét xử sơ thẩm và thời gian chậm trả; Áp dụng pháp luật về lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng; Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại thời điểm xét xử sơ thẩm; Xử lý thỏa thuận về lãi, lãi suất cao hơn mức lãi, lãi suất được pháp luật quy định; Điều chỉnh lãi, lãi suất; Xác định lãi suất trung bình quy định tại Điều 306 của Luật Thương mại năm 2005; Xử lý việc không trả nợ đúng hạn trong hợp đồng vay tài sản; Quyết định lãi, lãi suất trong bản án, quyết định của Tòa án.
Đáng chú ý, trường hợp hợp đồng vay tài sản có thỏa thuận về lãi suất, lãi trên nợ gốc quá hạn, lãi trên nợ lãi quá hạn cao hơn mức lãi suất, lãi trên nợ gốc quá hạn, lãi trên nợ lãi quá hạn được pháp luật quy định thì mức lãi suất, lãi trên nợ gốc quá hạn, lãi trên nợ lãi quá hạn vượt quá không có hiệu lực; số tiền lãi đã trả vượt quá mức lãi suất, lãi trên nợ gốc quá hạn, lãi trên nợ lãi quá hạn quy định được trừ vào số tiền nợ gốc tại thời điểm trả lãi; số tiền lãi đã trả vượt quá còn lại sau khi đã trừ hết nợ gốc thì được trả lại cho bên vay. Trường hợp hợp đồng vay tài sản có thỏa thuận xử lý đối với hành vi không trả nợ đúng hạn của bên vay thì Tòa án xem xét, quyết định theo nguyên tắc chỉ xử lý một lần đối với mỗi hành vi không trả nợ đúng hạn.

Khương Hoài Thương (giới thiệu)