Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Cấp tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Công văn V/v Danh mục mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trên hệ thống Công Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

(08:56 | 03/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   3082_VP-NCPCsigned_20190530034355160.pdf