Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO VÀ THU HỒI ĐẤT ĐAI

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH: giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (03/10/2019)

(09:05 | 10/10/2019)

 

Số, ký hiệu
văn bản
Ngày tháng
văn bản
Tên loại và trích yếu nội dung
(1) (2) (3)
     
1668/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG PHAN VĂN EM và BÀ TRẦN THỊ TUYẾN để sử dụng vào mục đích chuyên trồng lúa nước tại ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều
1669/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG LÊ VĂN TONG và BÀ TRẦN THỊ TƯ để sử dụng vào mục đích chuyên trồng lúa nước tại ấp Khánh Hòa - xã Tân Khánh Hòa
1670/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho BÀ LÊ THỊ NGUYÊN để sử dụng vào mục đích chuyên trồng lúa nước tại ấp Khánh Hòa - xã Tân Khánh Hòa
1671/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG NGUYỄN VĂN ĐÀNG để sử dụng vào mục đích chuyên trồng lúa nước tại ấp Khánh Hòa - xã Tân Khánh Hòa
1672/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG PHAN VĂN PHƯỚC để sử dụng vào mục đích chuyên trồng lúa nước tại ấp Khánh Hòa - xã Tân Khánh Hòa
1673/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG NGÔ VĂN TOÀN để sử dụng vào mục đích chuyên trồng lúa nước tại ấp Khánh Hòa - xã Tân Khánh Hòa
1674/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho BÀ LÊ MỸ LỆ để sử dụng vào mục đích chuyên trồng lúa nước tại ấp Tân Thạnh - xã Tân Khánh Hòa
1675/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông ĐỒNG CHÍ DŨNG và Bà LA THỊ TƯỜNG để sử dụng vào mục đích nhà ở và trồng cây lâu năm nước tại ấp Tân Thạnh - xã Tân Khánh Hòa
1676/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho BÀ CAO THỊ MAI để sử dụng vào mục đích nhà ở và trồng cây lâu năm nước tại ấp Khánh hòa - xã Tân Khánh Hòa
     
1678/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG NGUYỄN VĂN BÌNH và bà NGUYỄN THỊ TRẮNG để sử dụng vào mục đích nhà ở và trồng cây lâu năm nước tại ấp Khánh hòa - xã Tân Khánh Hòa
     
1680/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG LÝ VĂN SỐNG VÀ BÀ LÊ THỊ MỸ DUNG để sử dụng vào mục đích nhà ở và trồng cây lâu năm nước tại ấp Khánh Hòa - xã Tân Khánh Hòa
 1682/QĐ-UBND  03/10/2019  
Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG HUỲNH THANH HÙNG VÀ BÀ VÕ THỊ BÉ sử dụng vào mục đích nhà ở và trồng cây lâu năm nước tại ấp Khánh Hòa - xã Tân Khánh Hòa
 
1683/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG NGUYỄN VĂN VŨ và BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH sử dụng vào mục đích nhà ở và trồng cây lâu năm nước tại ấp Khánh Hòa - xã Tân Khánh Hòa
1684/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG TRẦN VĂN TẾ VÀ BÀ HUỲNH THỊ PHỦ sử dụng vào mục đích nhà ở và trồng cây lâu năm nước tại ấp Tân Thạnh - xã Tân Khánh Hòa
1685/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG PHAN VĂN CHI VÀ BÀ ĐỒNG THỊ CẨM LOAN sử dụng vào mục đích nhà ở và trồng cây lâu năm nước tại ấp Tân Thạnh - xã Tân Khánh Hòa
1686/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG NGUYỄN VĂN HẠNH VÀ BÀ TRẦN THỊ MUỔI sử dụng vào mục đích nhà ở và trồng cây lâu năm nước tại ấp Khánh Hòa - xã Tân Khánh Hòa
1687/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG ĐỖ VĂN TÝ VÀ BÀ NGUYỄN THỊ DIỆU sử dụng vào mục đích nhà ở và trồng cây lâu năm nước tại ấp Khánh Hòa - xã Tân Khánh Hòa
1688/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Ngọc Thuận sử dụng vào mục đích nhà ở và trồng cây lâu năm nước tại ấp Tân Thạnh - xã Tân Khánh Hòa
1689/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG ĐỖ VĂN TÈO sử dụng vào mục đích nhà ở và trồng cây lâu năm nước tại ấp Khánh Hòa - xã Tân Khánh Hòa
1690/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG BẠCH VĂN THẬT VÀ BÀ NGUYỄN THỊ HIỆP sử dụng vào mục đích nhà ở và trồng cây lâu năm nước tại ấp Khánh Hòa - xã Tân Khánh Hòa
1691/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG NGÔ HỮU TÌNH VÀ BÀ NGUYỄN THỊ HẰNG sử dụng vào mục đích nhà ở và trồng cây lâu năm nước tại ấp Tân Thạnh - xã Tân Khánh Hòa
1692/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG HUỲNH HỮU NGHI sử dụng vào mục đích nhà ở và trồng cây lâu năm nước tại ấp Tân Thạnh - xã Tân Khánh Hòa
 1693/QĐ-UBND  03/10/2019  
Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG NGUYỄN THANH PHONG VÀ BÀ NGUYỄN NGỌC THẢO sử dụng vào mục đích nhà ở và trồng cây lâu năm nước tại ấp Tân Thạnh - xã Tân Khánh Hòa
 
1694/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG NGUYỄN HOÀNG GIANG VÀ BÀ LÊ MỸ PHƯỢNG sử dụng vào mục đích nhà ở và trồng cây lâu năm nước tại ấp Tân Thạnh - xã Tân Khánh Hòa
     
1696/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG VÕ VĂN QUANG VÀ BÀ TRẦN THỊ LANH sử dụng vào mục đích nhà ở và trồng cây lâu năm nước tại ấp Tân Thạnh - xã Tân Khánh Hòa
     
1698/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG TRẦN THANH HÙNG sử dụng vào mục đích nhà ở và trồng cây lâu năm nước tại ấp Tân Thạnh - xã Tân Khánh Hòa
1699/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG sử dụng vào mục đích nhà ở và trồng cây lâu năm nước tại ấp Khánh Hòa - xã Tân Khánh Hòa
1700/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG TRƯƠNG VĂN TÂM VÀ BÀ VŨ THỊ THU MAI sử dụng vào mục đích nhà ở và trồng cây lâu năm nước tại ấp Tân Thạnh - xã Tân Khánh Hòa
1701/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG NGUYỄN VĂN NHƠN VÀ BÀ NGUYỄN THỊ ĐẦM sử dụng vào mục đích nhà ở và trồng cây lâu năm nước tại ấp Tân Thạnh - xã Tân Khánh Hòa
     
1703/QĐ-UBND 03/10/2019 Phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

 

 

Đức Thịnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1668.QD-UBND.pdf; 1669.QD-UBND.pdf; 1670.QD-UBND.pdf; 1671.QD-UBND.pdf; 1672.QD-UBND.pdf; 1673.QD-UBND.pdf; 1674.QD-UBND.pdf; 1675.QD-UBND.pdf; 1676.QD-UBND.pdf; 1678.QD-UBND.pdf; 1680.QD-UBND.pdf; 1682.QD-UBND.pdf; 1683.QD-UBND.pdf; 1684.QD-UBND.pdf; 1685.qd-ubnd.pdf; 1686.QD-UBND.pdf; 1687.QD-UBND.pdf; 1688.QD-UBND.pdf; 1689.QD-UBND.pdf; 1690.QD-UBND.pdf; 1691.QD-UBND.pdf; 1692.QD-UBND.pdf; 1693.QD-UBND.pdf; 1694.QD-UBND.pdf; 1696.QD-UBND.pdf; 1698.QD-UBND.pdf; 1699.QD-UBND.pdf; 1700.QD-UBND.pdf; 1701.QD-UBND.pdf