Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO VÀ THU HỒI ĐẤT ĐAI

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để sử dụng vào mục đích ở tại nông thôn và trồng cây lâu năm

(15:24 | 07/11/2019)

Số, ký hiệu
văn bản
Ngày tháng
văn bản
Tên loại và trích yếu nội dung
(1) (2) (3)
1906/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Võ Văn Trí và bà Nguyễn Thị Thùy Linh để sử dụng vào mục đích ở tại nông thôn và trồng cây lâu năm tại ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Hòa
1907/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG TRẦN VĂN DƯƠNG VÀ BÀ LÂM THỊ HẠNH để sử dụng vào mục đích ở tại nông thôn và trồng cây lâu năm tại ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Hòa
1908/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho HUỲNH THỊ TRÚC LINH để sử dụng vào mục đích ở tại nông thôn và trồng cây lâu năm tại ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Hòa
1909/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG NGUYỄN VĂN TÂM VÀ BÀ TRƯƠNG NGỌC ĐẢNH để sử dụng vào mục đích ở tại nông thôn và trồng cây lâu năm tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Khánh Hòa
1910/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho BÀ CAO THỊ NGA để sử dụng vào mục đích ở tại nông thôn và trồng cây lâu năm tại ấp KHÁNH HÒA, xã Tân Khánh Hòa
1911/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG TRẦN HOÀNG MẾN VÀ BÀ VÕ THỊ ÁI để sử dụng vào mục đích ở tại nông thôn và trồng cây lâu năm tại ấp KHÁNH HÒA, xã Tân Khánh Hòa
1912/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG LƯU VĂN MONG VÀ BÀ NGUYỄN KIM HƯƠNG để sử dụng vào mục đích ở tại nông thôn và trồng cây lâu năm tại ấp KHÁNH HÒA, xã Tân Khánh Hòa
1913/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG NGUYỄN HỒNG KHOA VÀ BÀ NGUYỄN THỊ THANH để sử dụng vào mục đích ở tại nông thôn và trồng cây lâu năm tại ấp KHÁNH HÒA, xã Tân Khánh Hòa
1914/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG LƯU HOÀNG ÂN VÀ BÀ VIÊN THỊ TIÊN để sử dụng vào mục đích ở tại nông thôn và trồng cây lâu năm tại ấp KHÁNH HÒA, xã Tân Khánh Hòa
1915/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG SÔ SÀ RY VÀ BÀ THỊ SOL để sử dụng vào mục đích ở tại nông thôn và trồng cây lâu năm tại ấp TÂN THẠNH, xã Tân Khánh Hòa

 

Đức Thịnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1906.QD-UBND.pdf; 1907.QD-UBND.pdf; 1908.QD-UBND.pdf; 1909.QD-UBND.pdf; 1910.QD-UBND.pdf; 1911.QD-UBND.pdf; 1912.QD-UBND.pdf; 1913.QD-UBND.pdf; 1914.QD-UBND.pdf; 1915.QD-UBND.pdf