Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Thông tin cần biết

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

(17:31 | 21/12/2018)

 Ngày 19/12/2018, kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Giang Thành đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu, tổng số 21 đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm.

 Ban kiểm phiếu gồm:
1. Ông Hoàng Trung Nguyên, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng Ban kiểm phiếu;
2. Ông Trần Hữu Mạnh, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy viên;
3. Bà Hà Thị Màu, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy viên.
4. Bà Nguyễn Thị Kim Nhị, đại biểu Hội đồng nhân dân, Thư ký;
Đã tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản xác định kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 21 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Cụ thể như sau:

z1220704269930_70eb0cc34cf634dad6be2f630e7b143b.jpg

z1220704254436_260d9e18d92e20e900453343860f3d85.jpg

Ảnh: Đại biểu tiến hành bỏ phiếu

- Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân: 30 đại biểu.
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân có mặt: 29.
* KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU CỤ THÊ TỪNG CÁ NHÂN NHƯ SAU:
1. Ông Tạ Minh Danh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện
- Số phiếu hợp lệ: 29
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 66,6% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 23,3% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 6,6% tổng số đại biểu HĐND).
2. Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện
- Số phiếu hợp lệ: 29
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 70% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 26,6% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
3. Ông Lê Minh Cường, Phó Chủ tịch HĐND huyện
- Số phiếu hợp lệ: 29
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 63,3% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 30% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 3,3% tổng số đại biểu HĐND).
4. Ông Võ Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
- Số phiếu hợp lệ: 29
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 63,3% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 26,6% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 6,6% tổng số đại biểu HĐND).
5. Ông Huỳnh Văn Kỳ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện
- Số phiếu hợp lệ: 29
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số phiếu tín nhiệm cao: 17 phiếu (chiếm 56,6% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 26,6% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 13,3% tổng số đại biểu HĐND).
6. Ông Đặng Ngọc Sáng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện
- Số phiếu hợp lệ: 29
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 60,0% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 36,6% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
7. Ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND huyện
- Số phiếu hợp lệ: 29
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 80,0% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 16,6% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
8. Ông Bùi Văn Mến, Phó Chủ tịch UBND huyện
- Số phiếu hợp lệ: 29
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 70% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 20% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 6,6% tổng số đại biểu HĐND).
9. Ông Huỳnh Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện
- Số phiếu hợp lệ: 29
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 70% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 26,6% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
10. Bà Trần Ngọc Bích, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện
- Số phiếu hợp lệ: 29
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số phiếu tín nhiệm cao: 13 phiếu (chiếm 43,3% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 40% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 13,3% tổng số đại biểu HĐND).
11. Ông Nguyễn Thành Được, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện
- Số phiếu hợp lệ: 29
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 70% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 23,3 %tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 3,3% tổng số đại biểu HĐND).
12. Ông Danh Minh Hùng, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện
- Số phiếu hợp lệ: 29
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 60% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 26,6% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 6,6% tổng số đại biểu HĐND).
13. Ông Nguyễn Phi Khanh, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện
- Số phiếu hợp lệ: 29
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số phiếu tín nhiệm cao: 17 phiếu (chiếm 56,6% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 40% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
14. Ông Hà Quang Minh, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện
- Số phiếu hợp lệ: 29
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 63,3% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 30% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 3,3% tổng số đại biểu HĐND).
15. Bà Lê Thị Ngọc, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện
- Số phiếu hợp lệ: 29
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số phiếu tín nhiệm cao: 17 phiếu (chiếm 56,6% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 23,3% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 16,6% tổng số đại biểu HĐND).
16. Ông Nguyễn Văn Ngộ, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện
- Số phiếu hợp lệ: 29
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 60% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 36,6% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
17. Ông Lương Đắc Tường, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện
- Số phiếu hợp lệ: 29
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu (chiếm 73,3% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 23,3% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
18. Ông Tiêu Nguyên Thanh, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện
- Số phiếu hợp lệ: 29
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số phiếu tín nhiệm cao: 04 phiếu (chiếm 13,3% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 phiếu (chiếm 33,3% tổng số đại biểu HĐND).
19. Ông Lê Tồn Thuận, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện
- Số phiếu hợp lệ: 29
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số phiếu tín nhiệm cao: 17 phiếu (chiếm 56,6% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 36,6tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 3,3% tổng số đại biểu HĐND).
20. Ông Trần Văn Tiến, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện
- Số phiếu hợp lệ: 29
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số phiếu tín nhiệm cao: 12 phiếu (chiếm 40% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 6,6% tổng số đại biểu HĐND).
21. Ông Lê Quốc Thắng, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện
- Số phiếu hợp lệ: 29
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 60% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 30% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 6,6% tổng số đại biểu HĐND).

 

Ngọc Giàu

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   bien ban kiem phieu 2018.pdf