Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Thông tin cần biết

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Giang Thành , tỉnh Kiên Giang.

(08:51 | 11/04/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   642_QD-UBNDsigned_201903250235441610.pdf