Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Viết về Giang Thành

Xem với cỡ chữAA

BÀI PHỎNG VẤN CHỦ TỊCH UBND HUYỆN : kinh tế huyện Giang Thành một năm nhìn lại

(16:34 | 22/11/2017)

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Giang Thành.

 1. Đầu tiên, Chủ tịch vui lòng giới thiệu và đánh giá lại những kết quả nổi bật nhất về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm qua (2016):
Năm 2016 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện kế hoạch nhà nước 05 năm và Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện. UBND huyện đã cố gắng cùng với các ngành và địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch nhà nước năm 2016. Phần lớn các chỉ tiêu quan trọng đều đạt kế hoạch HĐND huyện giao, cụ thể như:
Kinh tế tiếp tục có bước phát triển ổn định, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng và mang lại hiệu quả. Giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt thực hiện tốt việc thu ngân sách trên địa bàn (vượt 0,24% KH) tạo nguồn kết dư để giải quyết các vấn đề bức xúc trên địa bàn, hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, tăng trưởng khá, doanh thu từ thương mại-dịch vụ tăng 8,4% so cùng kỳ. Tình hình đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực, các công trình đảm bảo thực hiện theo kế hoạch phê duyệt và giải ngân đảm bảo theo khối lượng hoàn thành. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư đạt kết quả khả quan .
Nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản đóng góp hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế của huyện. Sản lượng lương thực đạt 393.922 tấn; Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững, nhất là chuyển diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu, chuyển một số diện tích từ độc canh cây lúa sang kết hợp trồng lúa - màu, lúa - cá, lúa - tôm... .Diện tích và sản lượng nuôi tôm giữ mức ổn định, trong năm, diện tích 3.218 ha (trong đó nuôi công nghiệp 247 ha), sản lượng đạt 4.142 tấn; nhiều mô hình luân canh, sản xuất kinh doanh tổng hợp trong nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản mang lại hiệu quả kinh tế cao.
b)- Văn hoá – xã hội:
Lĩnh vực văn hoá xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các chế độ, chính sách của nhà nước đối với người có công, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tập trung chỉ đạo công tác giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo và các vấn đề xã hội khác. Thực hiện có kết quả chương trình xoá đói giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,71% so cùng kỳ. Giải quyết việc làm ổn định cho 1.673 lao động. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, tỷ lệ tốt nghiệp các cấp và học sinh thi đậu đại học, cao đẳng đạt cao; tỷ lệ huy động học sinh đầu năm học đạt yêu cầu. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được đảm bảo; tình hình bệnh dịch giảm so cùng kỳ (trong năm không có bệnh sốt xuất huyết). Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao và công tác tuyên truyền luôn được chú trọng, tổ chức thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được chú trọng thực hiện. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, tôn giáo, dân tộc giữ vững, ổn định.
2. Chủ tịch vui lòng chia sẻ một số kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn ở huyện biên giới trong công tác đổi mới phương thức vận động quần chúng, huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn của Giang Thành trong thời gian qua:
a. Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về chiến lược phát triển; Các ngành các cấp phối hợp, triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các mục tiêu đề ra .
b. Tăng cường công tác phối hợp trong chỉ đạo điều hành nhằm nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý về thực hiện nhiệm vụ; Lồng ghép các nguyên tắc, nội dung phát triển trong các chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch; Các ngành phối hợp giám sát, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến tới xây dựng và triển khai các mô hình, sáng kiến; Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ (NGO) và cộng đồng dân cư trong thực hiện phát triển KT-XH.
c. Đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội theo đúng quy hoạch, kế hoạch và duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững. Tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ, các giải pháp xây dựng nền sản xuất nông nghiệp xanh, đảm bảo an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp, nông thôn.
d. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo theo hướng bền vững; tạo việc làm bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm. Ổn định quy mô, cải thiện và nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực. Phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế, xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam. Phát triển bền vững các khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, phân bố hợp lý dân cư và lao động theo vùng. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo để nâng cao trình độ dân trí và đào tạo nghề nghiệp thích hợp với yêu cầu của sự phát triển đất nước, vùng và địa phương. Phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng mạng lưới y tế, các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm an toàn thực phẩm; cải thiện điều kiện và vệ sinh môi trường lao động. Đẩy mạnh phát triển hệ thống cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường. Tăng cường đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, mê tín, xây dựng đời sống văn hóa giàu bản sắc dân tộc. Nâng cao ý thức tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
đ. Sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất. Bảo vệ môi trường nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước. Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản. Gắn khai thác với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; khai thác hợp lý gắn với sử dụng tiết kiệm, tăng công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị gia tăng. Quản lý có hiệu quả chất thải rắn, chất thải nguy hại, tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải, giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn,…ở các chợ và khu dân cư. Bảo vệ và phát triển rừng. Giữ vững môi trường sinh thái, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học. Giảm thiểu tác động và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.
3. Đề nghị chủ tịch chia sẻ những tâm tư, trăn trở về những giải pháp mang tính đột phá, tiên phong trong thực hiện các cải cách then chốt và cải cách đồng bộ để xây dựng huyện Giang Thành ngày càng giàu đẹp:
Tập trung khai thác, phát huy có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững gắn với thực hiện có hiệu quả chiều sâu các tiêu chí nông thôn mới. Trong giai đoạn phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,9%.
Chú trọng phát triển nông nghiệp, tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học-kỹ thuật nâng cao năng suất lúa qua từng vụ. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp trọng tâm là cây bắp lai và một số cây màu có giá trị cao. Xác định vùng sản xuất, gắn với đầu tư hoàn chỉnh hệ thống bờ bao, trạm bơm điện đảm bảo cho sản xuất an toàn. Tiếp tục xã hội hóa thủy lợi nội đồng gắn với cánh đồng lớn. Tăng cường liên kết, tăng thu nhập cho người dân gắn với giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Quy hoạch ổn định diện tích đất lâm nghiệp, từng bước đề xuất thay thế các diện tích kém hiệu quả sang trồng lúa, cây màu.
Phát triển mạnh công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp để tăng nhanh tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, khu kinh tế cửa khẩu, hệ thống chợ, cửa hàng bán lẻ phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của nhân dân. Phát triển mạng lưới thương mại ở nông thôn, trên cơ sở phát triển các chợ.
Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp. Chú trọng mời gọi đầu tư các lĩnh vực tiềm năng thế mạnh của địa phương, hình thành các chuỗi sản xuất như gắn nuôi trồng thủy sản với xây dựng nhà máy chế biến tại chỗ, hỗ trợ phân bón thuốc bảo vệ thực vật với sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn, gắn thu mua lúa với nhà máy xay xát gạo, hỗ trợ trồng màu với bao tiêu sản phẩm….
Áp dụng các chính sách hỗ trợ về phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống (đan đệm bàng, cơ khí sửa chữa, xay xát…) qua đó vừa giải quyết việc làm, vừa tăng thu nhập và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.
Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ cho các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ…Đưa khu bảo tồn loài sinh cảnh Phú Mỹ và đồng cỏ bàng từng bước hoạt động có hiệu quả. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến.

sau dau do 1.jpg

Ảnh: Sếu đầu đỏ khu bảo tồn loài sinh cảnh Phú mỹ


Sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách đầu tư giai đoạn 2016 – 2020 theo kế hoạch được phê duyệt; tranh thủ tối đa nguồn vốn khu kinh tế quốc phòng theo quyết định số 4499/QĐ-BQP. Thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút vốn đầu tư trong và ngoài tỉnh…, đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư, nhất là huy động các nguồn lực ngoài nhà nước, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2016-2020.
Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chế độ, chính sách của nhà nước đối với người có công, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tập trung phát triển nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, nguồn nhân lực chăm lo phát triển văn hóa. Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ khám và điều trị bệnh cho nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ có chất lượng về chuyên môn, gắn với giáo dục nâng cao y đức. Phát triển văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phát huy các giá trị văn hóa của địa phương. Tiếp tục củng cố, nâng lên chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phong trào xây dựng khu dân cư xanh sạch đẹp, tổ nhân dân tự quản không toi65i phạm.

Xin cảm ơn đồng chí!

Hà Thanh Giang