GIANG THÀNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 05 CỦA HUYỆN ỦY VỀ XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2012 – 2016
(08:44 | 23/11/2017)

         Giang Thành được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 02/09/2009, huyện có diện tích tự nhiên 41.284 ha, dân số gần 30.000 người (7.559 hộ), dân tộc khmer chiếm hơn 21%, 5/5 xã đều thuộc xã đặc biệt khó khăn hưởng chính sách hỗ trợ 135 của Chính phủ, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Là huyện biên giới còn nhiều khó khăn nên được Trung ương, tỉnh đầu tư khá lớn thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình khác của Tỉnh về thủy lợi, giao thông nông thôn, điện, nước, giáo dục, nhà ở dân cư, hỗ trợ sản xuất… Qua đó làm giảm bớt khó khăn về sản xuất, đời sống của người dân từng bước được nâng lên.  

           Qua 05 năm triển khai thực hiện luôn được các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể huyện và xã luôn xem xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn liền với sự phát triển của huyện. Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên và sâu rộng đến các ấp, tổ nhân dân tự quản, tầng lớp nhân dân trên toàn huyện bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của huyện, hệ thống đài truyền thanh, tổ chức lễ phát động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, lắp đặt pano tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bản đồ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Kết quả thực hiện lồng ghép, đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới trong 05 năm triển khai đã huy động được trên 432 tỷ đồng. Nguồn vốn trên chủ yếu là lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình 136, 160, 1776, chương trình giảm nghèo, điện cho vùng đồng bào dân tộc, kiên cố hóa trường học, các nguồn vốn từ Nghị định 42, 35… Riêng vốn xây dựng nông thôn mới bố trí được trên 26 tỷ đồng, người dân hiến đất khoảng 10.000m2 đất để xây dựng trường học và đóng góp vốn trên 15 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới ở các xã. Huyện xác định kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên tập trung chỉ đạo, nhất là giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, nước, trường học, trạm xá, nhà ở dân cư, vùng sâu biên giới theo chủ trương của Chính phủ.

hinh cau dong hoa.jpg

Ảnh: Cầu Đồng Hòa 01 xã Phú Mỹ khánh thành đầu năm 2017

   Đến nay có 29/29 ấp có giao thông đến trung tâm, xây dựng mới, nâng cấp hơn 34,8km đường trục xã, liên xã, 154km đường trục ấp, xóm được cứng hóa; hệ thống thủy lợi đảm bảo vục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp và nuối trồng thủy sản 100%; có 96% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh từ 35% lên 68%, trong đó sử dụng nước sạch trên 26%; 5/5 xã có trạm xá. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cớ cấu cây trồng, giảm diện tích sản xuất lúa vụ Xuân hè chuyển sang trồng màu được các cấp chỉ các ban ngành chuyên môn, đoàn thể tuyên truyền, vân động nhân dân mạnh dạn chuyển đổi từ các mô hình của khuyến nông, dần dần hình thành các vùng chuyên màu, tăng diện tích trồng màu từ 120 lên 150 ha. Bên cạnh cây lúa, nuôi trồng thủy sản từng bước được mở rộng diện tích và tăng cả năng năng suất sản lượng từ 2.627ha năm 2012 lên 3.262ha năm 2016, sản lượng đạt 4.362 tấn. Công tác khuyến nông khuyến ngư và chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất được ấp dụng rộng rải, 100% diện tích trồng lúa được cơ giới hóa, phát triển mô hình, các giải pháp sản xuất trong nông nghiệp hiệu quả, bền vững nhằm ổn định nâng cao mức sống của người dân. Mặt trận, đoàn thể các cấp tham gia ngày càng tích cực, hiệu quả hơn trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Qua đó nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới có bước tiến triển tích cực. Kết quả thực hiện nghị quyết, nhiều chỉ tiêu về tiêu chí nông thôn mới đã, được duy trì và nâng cao chất lượng. Đến nay xã Vĩnh Phú đạt 10 tiêu chí; Vĩnh Điều đạt 12 tiêu chí; Tân Khánh Hòa đạt 13 tiêu chí; Phú Lợi đạt 9 tiêu chí; Phú Mỹ đạt đạt 9 tiêu chí.

  may gat lua 1.jpg

       Ảnh: Thu hoạch lúa

       Từ nay cho đến năm 2020 huyện Giang Thành tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm đó là tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về Chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức cho nhân dân để mọi người tự nguyện tham gia; Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới thiệu những cách làm hay, các mô hình có hiệu quả ở địa phương. Phát động phong trào thi đua trong từng cơ quan, đoàn thể, các xã, ấp và các hộ gia đình trong việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đào kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tuyên truyền, vân động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng, tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau giảm nghèo bền vững, ổn định cuộc sống; Triển khai, rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở các xã phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa phương, lồng ghép đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn theo hướng hiện đại; Lãnh đạo có hiệu quả đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp của huyện đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Triển khai các hoạt động chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất: sử dụng giống mới phù hợp với sự biến đổi của khí hậu, áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác tiên tiến, công nghệ cao; sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học phù hợp, tạo đột phá về năng suất chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, hiệu quả sản xuất và tăng sức cạnh tranh; Đẩy mạnh công tác giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân. Phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn. Phấn đấu đến năm 2020 xã Tân Khánh Hòa và Phú Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại phấn đấu đạt từ 16/19 tiêu chí trở lên; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 50 triệu đồng/năm; 100% cán bộ chủ chốt xã đạt trình độ chuyên môn đại học và cao cấp lý luận chính trị./.

 

Lý Sơn