HUYỆN ỦY GIANG THÀNH PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH Ở MỨC CAO NHẤT CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ ĐỀ RA NĂM 2019
(13:26 | 05/01/2019)

 Năm 2018 đã khép lại! Đón chào Xuân Kỷ Hợi 2019, mừng Đảng quang vinh 89 tuổi, chúng ta phấn khởi tự hào về những kết quả kinh tế - xã hội đã đạt được trong năm qua cũng như qua ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện.

 Năm qua, quan điểm xuyên suốt trong chỉ đạo của Huyện ủy là bám vào các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện đề ra; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, có tính chi phối để tập trung chỉ đạo, tận dụng những yếu tố thuận lợi, hạn chế thấp nhất các yếu tố bất lợi, đồng thời chú trọng khai thác các lĩnh vực có tiềm năng để thúc đẩy sự phát triển. Phương pháp lãnh đạo có bước đổi mới: sâu sát cơ sở, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, bức xúc và các vấn đề nảy sinh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ. Cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện nên tình hình trên các lĩnh vực tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả khá toàn diện. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch; lần đầu trong tiên 3 năm trở lại đây, sản lượng nuôi thủy sản vượt kế hoạch; sản lượng lương thực, thu ngân sách,… đã đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (xã điểm Phú Mỹ và Tân Khánh Hòa đạt 18/19 tiêu chí). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,72%. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn, có nhiều tiến bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành công việc tự giác, thường xuyên, liên tục của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.


Năm 2019 là năm “nước rút” thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện, chuẩn bị tiến hành Đại hội XIII Đảng bộ huyện. Tuy nhiên, sẽ có nhiều khó khăn, thách thức; chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nhất là nông nghiệp sạch còn thấp, khả năng cạnh tranh còn yếu, thị trường tiêu thụ không ổn định, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nông dân; biến đổi khí hậu, thời tiết, dịch bệnh diễn biến bất thường. Việc tinh gọn đầu mối, gắn với tinh giản biên chế các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Trung ương sẽ ảnh hưởng nhất định đến tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá, gây mất ổn định; an ninh biên giới, tình hình khiếu kiện còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp,... gây ảnh hưởng đến sự phát triển của huyện.
Trước tình hình đó, nhiệm vụ của huyện đặt ra là thực hiện có hiệu quả các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội đạt giá trị cao hơn năm 2018, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện đã đề ra; tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất Chủ đề năm 2019-2020:“Tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp; tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”. Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 6%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 700 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn 22 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực 403.000 tấn; sản lượng hoa màu 8.800 tấn; sản lượng nuôi thủy sản 7.600 tấn (trong đó tôm công nghiệp 6.300 tấn); cứng hóa giao thông nông thôn đạt 75% (làm mới khoảng 34km); tỷ lệ hộ sử dụng điện 99%; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 96%; hoàn thanh hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới Phú Mỹ và Tân Khánh Hòa.; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4% trở lên,...

tap trung sx lua DX.jpg

Cánh đồng vụ lúa đông xuân


Để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trên, cần tập trung sức chỉ đạo, nhất là trong khâu tổ chức điều hành, bằng cách triển khai đồng bộ các giải pháp. Tăng cường việc kiểm tra, sâu sát thực tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xử lý phù hợp những vấn đề mới nẩy sinh để thực hiện có kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác và trên từng công việc cụ thể. Từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị rà soát lại nhiệm vụ, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể, quy định rõ từng nhiệm vụ, thời gian và phân công người chịu trách nhiệm thực hiện từng phần việc; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Thường xuyên kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện chương trình công tác đã đề ra; từng thời gian có kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Tăng cường sự phối hợp công tác giữa các cơ quan, đồng thời phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền của mỗi cơ quan, tổ chức và cá nhân trong xử lý công việc. Những vấn đề tồn tại, hạn chế thuộc về chủ quan cần phải được kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu phụ trách lĩnh vực và có hình thức xử lý. Chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong việc quyết tâm triển khai thực hiện, nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch hành chính, góp phần nâng cao năng lực quản lý của bộ máy nhà nước. Đi đôi với tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là vụ việc kéo dài, khiếu kiện đông người, chủ động xử lý những vấn đề mới phát sinh từ cơ sở, không để tích tụ thành "điểm nóng".

bong chuyen 2.jpg

Thi đấu giải bóng chuyền mừng ngày thành lập QĐNDVN 2018


Tập trung mọi nỗ lực để chỉ đạo chuẩn bị đại hội Đảng các cấp (kể cả văn kiện, nhân sự); chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục những biểu hiện suy thoái đã được chỉ ra theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn ngừa phát sinh mới; gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Từ kết quả đạt được năm 2018, chúng ta tin tưởng rằng dưới sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, quân dân trong huyện, sự phối hợp đồng bộ với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra. Từ đó, góp phần thiết thực và có hiệu quả vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2015 - 2020), tạo tiền đề vững chắc cho việc triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, tiếp tục làm cho huyện Giang Thành ngày càng thay đổi với diện mạo mới.

Thanh Tặng - VPHU Giang Thành