GIANG THÀNH: Dự án sản xuất lúa theo hướng canh tác lúa gạo bền vững (SRP) gắn liên kết doanh nghiệp
(15:13 | 12/02/2019)

Tổng kinh phí thực hiện: 156.490.000đ

Thời gian triển khai dự án: Năm 2019

Dư án được thực hiện tại địa bàn xã Vĩnh Điều