Danh sách các xã đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
(17:24 | 17/07/2019)