Chào xuân mới 2020, Đảng bộ - Chính quyền và Nhân dân huyện biên giới Giang Thành quyết tâm giành thắng lợi mới
(19:40 | 31/12/2019)

 Năm 2019 (Kỷ Hợi) đã đi qua, năm mới Canh Tý 2020 đã đến, mang lai nhiều hy vọng mới cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Giang Thành trong xây dựng, đưa huyện nhà phát triển, góp phần nâng cao đời sống người dân.

 

thu hoach lua.jpg

Cánh đồng lúa đang thu hoạch của huyện Giang Thành

Nhìn lại năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến bất thường; sản xuất nông nghiệp gặp nhiều rủi ro, dịch bệnh phát sinh trên tôm nuôi và đàn heo; đầu ra sản phẩm lúa và hoa màu vẫn còn gặp khó khăn; kinh tế biên mậu chậm phát triển. Trước những khó khăn đó, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Giang Thành phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau nỗ lục vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành đạt 21/23 chỉ tiêu, 2/23 chỉ tiêu gần đạt. Theo đó, Giá trị sản xuất nông - lâm – thủy sản ước đạt trên 3.300 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch, tăng 6,8% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 35 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 16,6% so cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 149% kế hoạch. Phong trào xây dựng nông thôn mới được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, Huyện có 2 xã Tân Khánh Hòa và Phú Mỹ được công nhân nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa xã hội được tập trung thực hiện tốt, làm tốt công tác huy động các nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo, cân nghèo và gia đình chính sách. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới được giữ vững ổn định.
Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh; chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên thường xuyên được củng cố, nâng lên. Vai trò của Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể được phát huy, thường xuyên bám sát địa bàn, hoạt động theo hướng gần dân, sát dân.
Năm mới Canh Tý 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết XII Đảng bộ Huyện. Dự báo tình hình kinh tế trong nước tiếp tục tăng trưởng cao theo xu hướng hội nhập sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế của Huyện phát triển. Các dự án đầu tư kinh tế - xã hội đã và đang triển khai thực hiện sẽ phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, cũng có nhiều khó khăn, thách thức, như: tình hình khí hậu, thiên tai thời tiết, dịch bệnh diễn biến bất thường; sức cạnh tranh hàng hóa tăng cao trong khi huyện ta sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, phụ thuộc vào thị trường và thời tiết.
Trên cơ sở những thuận lợi và khó khăn, Huyện Giang Thành xác định chủ đề năm 2020, là: tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cac cấp trong Huyện; kịp thời kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Triển khai các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. Chú trọng phát triển thương mại – dịch vụ, kinh tế biên mậu. Tranh thủ huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển; giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vất chất, tinh thần của nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức hiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; siết chặt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

mung xuan.jpg


Bước sang năm mới 2020, huyện Giang Thành có nhiều thuận lợi cơ bản nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. UBND Huyện Giang Thành kêu gọi các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Huyện ra sức thi đua, lao động sản xuất đưa huyện nhà phát triển về mọi mặt, nâng cao đời sống nhân dân; góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đảng hội XIII của Đảng.

Minh Trí (đài TT huyện)