Huyện ủy báo cáo tổng kết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ huyện
(15:01 | 24/10/2019)

 Báo cáo tổng kết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ huyện về “nâng cao chất lượng công tác quán triệt nghị quyết, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”

 (Đính kèm văn bản)

Lê Thị Ngọc