Kiên Giang chỉ đạo tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
(10:17 | 03/12/2020)

 

Nguyễn Trung