GIANG THÀNH KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LLCT DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI ĐỢT I NĂM 2022
(09:47 | 12/01/2022)

Sáng ngày 10/1/2022, Trung tâm Chính trị huyện Giang Thành tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt I năm 2022.

Sáng ngày 10/1/2022, Trung tâm Chính trị huyện Giang Thành tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt I năm 2022.

Tham gia lớp học có 27 học viên, là đảng viên trực thuộc các chi, đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện. Trong thời gian 02 tuần học tập, các học viên được nghiên cứu và học tập những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Xây dựng Đảng về đạo đức; Xây dựng Văn hóa-Con người Việt Nam; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Độc lập tự do gắn liền với Chủ nghĩa xã hội; Quốc phòng an ninh, đối ngoại trong tình hình mới; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Phát huy sức mạnh dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Chiến lược 10 năm phát triển kinh tế Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021 “Về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc”; Kết luận số 21-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn đảng; Quy định số 37-QĐ và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW của UBKT Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Thông qua lớp học nhằm giúp cho các học viên nâng cao kiến thức về mọi mặt, nhất là về lý luận chính trị, về vai trò trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Trên cơ sở những kiến thức đã học, từng đảng viên mới xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Lý Sơn