Xã Phú Lợi tổng kết công tác Dân vận của Đảng năm 2021 và biểu dương các mô hình “Dân vận khéo” năm 2021
(09:54 | 14/01/2022)

Ngày 11/01/2022, Đảng ủy xã Phú Lợi tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của Đảng năm 2021 đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Ngày 11/01/2022, Đảng ủy xã Phú Lợi tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của Đảng năm 2021 đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022, thông qua đó biểu dương, điển hình các mô hình dân vận khéo trên địa bàn xã Phú Lợi. Đến dự Hội nghị có đ/c Trương Văn Hiếu - Phó Trưởng Ban dân vận Huyện ủy; đ/c Lê Minh Cường - HUV, Bí thư, Chủ tịch UBND xã; đ/c Trương Văn Kha - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng khối vận xã; cùng các Đ/c Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy; Trưởng các ngành, đoàn thể; Bí thư chi bộ các ấp; các chủ thể mô hình tiêu biểu được biểu dương tham dự.

Trong năm qua, tuy chịu nhiều tác động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng công tác Dân vận của Đảng đặc biệt là phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên địa bàn xã được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương đặc biệt là khu vực biên giới.

Đến nay, trên địa bàn xã đã xây dựng được 33 mô hình, điển hình  "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực như  lĩnh vực kinh tế; văn hoá- xã hội; lĩnh vực quốc phòng- an ninh; xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó qua đánh giá thẩm định được công nhận 15/15 mô hình đạt cấp huyện, 14/14 mô hình đạt cấp tỉnh... Trên lĩnh vực kinh tế đã vận động nhân dân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn đấu nối quốc lộ N1, đóng góp nhiều ngày công lao động, xây dựng 5 lò đốt rác, mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành, nghề, làng nghề đan điệm bàn, tổ hợp tác, hợp tác xã,... thu hút nhiều lao động, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập,…các mô hình trên lĩnh vực văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường đã tạo sự đồng thuận cao trong xây dựng đời sống văn hoá mới; xoá bỏ được nhiều tập tục lạc hậu, giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân, tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh nơi công cộng; xử lý chất thải chăn nuôi ....mô hình lĩnh vực Quốc phòng-an ninh đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; bảo vệ đường biên, cộc móc, khu vực biên giới…

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, hướng về cộng đồng dân cư, chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tổ chức tốt các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt hương ước, quy ước gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa bàn các ấp mà nồng cốt là Mặt trận Tổ quốc phát động.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Trương Văn Hiếu, Phó Trưởng Ban dân vận Huyện ủy đánh giá cao kết quả mà Đảng ủy xã Phú Lợi đạt được trong thời gian qua. Đề nghị Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022 cụ thể đó là:

 Cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay và các kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện tốt kế hoạch số 19-KH/HU, ngày 08-3-2021 của Ban Thường vụ huyện ủy qua đó tăng cường tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về  công tác dân vận khéo, trong đó tập trung bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương, những vấn đề xã hội bức xúc, cần sự vào cuộc của cả cộng đồng như xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; giải phóng mặt bằng; vệ sinh môi trường; phát triển kinh tế, an sinh xã hội, cải cách hành chính, an ninh trật tự. Việc đề ra các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" phải được cấp ủy, chính quyền chủ động giao cụ thể cho cá nhân, tập thể và thường xuyên theo dõi, hỗ trợ thực hiện.

Chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận khéo gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ "về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới". Tập trung vào các mô hình cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân; xây dựng mô hình điểm chính quyền cấp xã thân thiện.

Phát huy vai trò của hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân vận khéo, nâng cao chất lượng xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo", phát triển cả bề rộng và chiều sâu, gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Làm tốt công tác dân vận khéo trong việc nắm tình hình nhân dân nhất là tình hình nhân dân trước, trong và các sự kiện chính trị lớn của đất nước và địa phương.

 

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; định kỳ sơ kết, tổng kết và biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo". Thông qua đó làm cho danh hiệu điển hình “Dân vận khéo” thật sự ngày càng được trân trọng

Nguyễn Văn Cường Chủ tịch MTTQ xã Phú Lợi