Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 289

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
268/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 30/11/2019
136/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và chương trình công tác tháng 8 năm 2019 06/08/2019
1371/QĐ-HĐTĐKT UBND huyện Giang Thành Quyết định Nội vụ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện 25/07/2019
06/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài chính Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 25/07/2019
02/NQ-HDND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 (Trần Văn Dự) 25/07/2019
03/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài nguyên và môi trường Nghị quyết về việc thông qua Phương án sắp xếp ổn định dân cư theo hiện trạng, phân lô nền giao đất ở có thu tiền sử dụng đất tuyến dân cư T3 25/07/2019
04/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 25/07/2019